Seniormedarbeidere er viktige i alle organisasjoner. De har erfaring og opptrer ofte mer varsomt i krisesituasjoner. Men dessverre er noen ganger eldre arbeidstakere en undervurdert ressurs. I denne artikkelen skal vi se litt på hvem de er, hvorfor eldre medarbeidere undervurderes, og hvordan vi kan motivere og engasjere denne aldersgruppen på best mulig måte.

Du har kanskje sett, eller hørt, om medarbeidere som krysser av på kalenderen dagene, månedene eller årene frem til de går av med pensjon? Det er nesten som fanger som teller ned soningen sin. En merkelig sammenligning – er det virkelig så mange som føler at jobben er et «fengsel» som kun kan unnslippes med en «pensjon»? Det nedslående svaret er dessverre ja, og det medfører konsekvenser for medarbeiderne selv, samt virksomhetene og deres kunder.

Eldre arbeidstakere som krysser av dager på kalenderen og teller ned til pensjonsavgangen.

Men slik behøver det ikke å være, og heldigvis er det ikke alltid slik. Det er flere grunner til at det er viktig å holde de eldste medarbeiderne både engasjerte og motiverte. I tider med kompetansemangel kan det være vanskelig for unge å komme inn på arbeidsmarkedet. Seniormedarbeidere innehar ofte egenskaper som er utrolig viktige – empati, ro og en enorm erfaringsbakgrunn som gjør dem i stand til å reagere riktig, også i krevende situasjoner.

Innhold

  Hvem er egentlig en seniormedarbeider?

  Dette er et begrep det kan være vanskelig å definere. Og grunnen er at det gjerne kommer an på øyet som ser. Ideelt sett regnes medarbeidere som nærmer seg pensjonsalder (dvs. over 60 år) som eldre arbeidstakere, men virkeligheten er dessverre en annen. For når det gjelder jobbsøknader eller rekruttering, faller ofte personer over 50 år, eller helt ned i 45 år, inn under gruppen seniormedarbeidere.

  I følge Norsk seniorpolitisk barometer 2023 anslo norske ledere at gjennomsnittsalderen for eldre arbeidstakere er 58,8 år. Samtidig sier 48% av de samme lederne at de foretrekker å ansette en medarbeider under 30 år, enn en over 60 år. Dette kommer også godt fram i stillingsannonser som ofte lokker med «et ungt og hektisk miljø». Vi ser her en klar motsetning av hva som er en politisk korrekt betegnelse av eldre medarbeidere, og hvordan dette praktiseres ved rekruttering.

  Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

  Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

  Alderisme vs. aldersdiskriminering

  Alderisme er et begrep som ikke finnes i ordbøkene våre, men det dreier seg om fordommer fra en aldersgruppe mot en annen. Aldersdiskriminering er en del av alderismen, og kort sagt en forskjellsbehandling av en aldersgruppe fremfor en annen.

  Alderisme og aldersdiskriminering er et forholdsvis utbredt fenomen. Ulike studier viser at medarbeidere som nærmer seg pensjonsalder, ofte ikke føler seg like verdsatt på arbeidsplassen lenger. Likevel er de eldre arbeidstakerne en enorm ressurs for organisasjoner, og det er en samfunnsoppgave å rette opp slike holdninger på samme måte som vi gjør rundt diskriminering av etnisitet og kjønn. For ikke å glemme at en slik form for diskriminering er forbudt i henhold til arbeidsmiljøloven § 13-1, første ledd.

  Hvordan økt levealder påvirker arbeidsforhold

  I utgangspunktet har forventet levealder økt i nesten alle land i verden. Og hos oss innebærer det at vi stadig er sprekere og mer funksjonsfriske som eldre arbeidstakere. Den teknologiske og sosiale utviklingen gjør livet mindre fysisk tungt, og dagens 60-åringer er på linje med gårsdagens 50-åringer i så måte. Det tilbringes mer tid med familie og venner, og folk engasjerer seg mer i initiativer og veldedige organisasjoner. Det har de siste årene vært et stort fokus på å skape trygge arbeidsplasser som gir mindre risiko for arbeidsrelaterte skader og ulykker.

  Samlet sett viser dette at en forbedring av arbeidsforholdene skaper bedre levekår, livskvalitet og høyere levealder.

  Eldre arbeidstakere viktige for bedrifter

  Uansett om folk er over 45, 50 eller 60 år, opparbeider erfarne medarbeidere seg en rekke plusspoeng etter hvert som yrkeserfaringen øker. Stor erfaring, ro og robusthet. Det er en rekke grunner til at eldre medarbeidere er så viktige for virksomhetene – ikke minst motiverte seniorer!

  Dersom vi ser bort fra individuelle egenskaper, taler også tallene for seg selv:

  • Eldre medarbeidere er lojale. De blir hos arbeidsgiveren sin over lengre tid, noe som gir en høy grad av pålitelighet.
  • Teknologisk sett har eldre medarbeidere (f.eks. fra babyboomer-generasjonen) lenge vært på topp. Det fortsatt utbredte bildet av «digitale nybegynnere» hører fortiden til, noe en studie fra Deloitte også viser.
  • Den demografiske utviklingen fører i seg selv til et større mangfold av aldersgrupper i bedriftene, noe som også er et positivt eksempel på diversitet. (Kilde: McKinsey).

  Motivering av eldre arbeidstakere

  Fra et demografisk perspektiv står nesten alle europeiske samfunn for tiden overfor utfordringen med at flere går av med pensjon enn yngre generasjoner erstatter dem. Dette fører blant annet til en økende mangel på kvalifisert arbeidskraft og ledere.

  Hvis virksomhetene ønsker å forbli produktive, må de også legge vekk de tveeggede holdningene som vi ser tegn til i undersøkelsen gjort av Senter for seniorpolitikk (se ovennevnte seniorpolitisk barometer 2023), og jobbe mer for å la eldre arbeidstakere stå lenger i arbeid. Dette bør imidlertid gjøres ved å sørge for å opprettholde glede og engasjement for arbeidet.


  Les mer i e-boken: 8 drivkrefter for medarbeiderengasjement


  Generelt sett vil hovedfaktorene for medarbeiderengasjement være stort sett like for medarbeidere i alle aldersgrupper, men vi vil nevne noen tiltak som kan være viktige for å motivere de eldste arbeidstakere:

  Karriereutvikling for seniormedarbeidere

  Jo nærmere pensjonisttilværelsen mange kommer, jo mindre viktig blir tradisjonelle karriereveier som forfremmelse eller overflytting for de fleste medarbeidere. Likevel er temaet «kompetanseutvikling» fortsatt svært relevant for å motivere eldre arbeidstakere. Sammen med medarbeiderne bør du identifisere mulige prosjekter som er utfordrende – og der de kan bruke sine mangfoldige erfaringer. Det kan for eksempel være spennende å bevisst sette i gang utviklingsprosjekter på tvers av generasjoner, der ulike typer erfaring kan utfylle hverandre. Gi seniormedarbeidere muligheten til å formidle sin kunnskap til yngre medarbeidere og fungere som mentorer.

  Tilby mer fleksible arbeidsordninger

  Tilby seniormedarbeidere fleksible arbeidstidsordninger eller muligheten til å jobbe hjemmefra. På den måten kan godt voksne arbeidstakere få en bedre balanse mellom jobb og andre forpliktelser, for eksempel tid familien og andre sosiale begivenheter. Det er jo ikke slik at de gode tingene i livet blir mindre og færre når vi blir eldre. Med årene, og gjerne gjennom mange yrkesaktive år, opplever vi ofte å ønske mer tid med familien, og påtar oss stadig flere omsorgsoppgaver i hjemmet eller stiller opp for barnebarn eller andre familiemedlemmer. Da er denne kvalitetstiden og fleksibiliteten ønskelig for mange medarbeidere.

  Helsefremmende tiltak

  Tilby de eldste arbeidstakere helseprogrammer eller helseundersøkelser for å fremme deres fysiske og psykiske helse og på den måten sikre at de kan utføre jobben sin på en effektiv måte.

  Balanse mellom arbeid og privatliv for eldre arbeidstakere

  Sørg for en god balanse mellom jobb og privatliv. For stor arbeidsbelastning eller stress kan føre til at medarbeidere føler seg utbrent og begynner å lengte etter å gå av med pensjon.

  Anerkjennelse og verdsettelse

  Vis at du setter pris på det eldre medarbeidere har oppnådd, og fremhev prestasjonene deres. En enkel påskjønnelse, som en takk eller offentlig anerkjennelse, kan allerede bidra til at seniormedarbeidere føler seg verdsatt og motiverte.

  Feedback er nøkkelen til motivasjon

  Alle de faktorene vi har nevnt ovenfor viser at utgangspunktet for å motivere seniormedarbeidere først og fremst er individuell verdsettelse og interaksjon – og at dette kommer til uttrykk i regelmessige, respektfulle og personlige tilbakemeldinger. Det kommer an på den enkelte medarbeider. Hvis den indre motivasjonen og de ytre rammebetingelsene stemmer overens, vil du som bedrift dra nytte av et høyt medarbeiderengasjement. Det gjelder for medarbeidere i alle aldre.

  Medarbeiderengasjement er i ferd med å bli en nøkkelfaktor innen bedriftsutvikling. Virksomheter med engasjerte medarbeidere har høyere vekst og lavere turnover. Derfor er det viktig å øke motivasjonen for å oppnå et sterkere medarbeiderengasjement. Dette vil også hjelpe deg å unngå fenomener som quiet quitting og grumpy staying, to medarbeiderutfordringer det er satt mer fokus på i det siste.

  Å øke medarbeiderengasjementet er ingen triviell oppgave. Det bør heller ikke ses på som et enkeltstående prosjekt, men som en kontinuerlig, og i noen tilfeller kulturell, innsats i hele organisasjonen.

  Det første trinnet er å innføre målbare parametere, slik at både HR-avdelingen og teamledere har relevante KPI-er som de kan vurdere tiltakene sine opp mot. For eksempel har Employee Net Promoter Score (eNPS), som kan måles ved hjelp av eNPS-programvare, vist seg å være en svært nyttig «inngangsport» til måling av medarbeiderengasjement.


  Prøv vår plattform Netigate EX Engage – verktøyet som hjelper deg å øke medarbeiderengasjementet!


  Ved å gjennomføre regelmessige og sporadiske medarbeiderundersøkelser (pulsundersøkelser) kan man få innsikt og idéer om status og forbedring av medarbeideropplevelsen i virksomheten.

  Det er alltid fire faktorer som er viktige for å øke medarbeiderengasjementet: De nærmeste lederne, teamene, deres egen jobb og virksomheten som helhet.

  Eldre arbeidstakere og pensjonsordningen i fremtiden

  Det norske pensjonssystemet har vært under evaluering siden 2020, og et oppsatt pensjonsutvalg konkluderte i 2022 med nåværende system må endres. 29. februar 2024 ble det inngått et forlik mellom alle de politiske partiene om et forbedret pensjonssystem. Et av hovedpunktene her var, kort fortalt, at aldersgrensene for pensjon skal øke i takt med økt levealder. Og her står vi i skrivende stund når det gjelder ny pensjonsreform i Norge. Debattene og diskusjonene i samfunnet er i gang, men vi vil nok ikke oppleve tilsvarende gatedemonstrasjoner som Frankrike opplevde da pensjonsalderen der økte fra 62 til 64 år.

  Dersom folk trives på jobben og føler seg verdsatt, mister gjerne pensjonisttilværelsen sin status som «siste utvei». Men om derimot frustrasjonen tar overhånd, blir arbeidsgleden raskt brent.

  Å motivere eldre medarbeidere – en viktig utfordring

  Gjennom respektfullt og motiverende samspill med hverandre kan mennesker i alle aldre motiveres når det gjelder arbeid og aktiviteter. Motiverte, engasjerte og verdsatte medarbeiderne blir lenger i virksomheten, og det å kunne unngå Employee Retention har mange positive effekter. Husk også at engasjerte ledere skaper engasjerte ansatte. Og sist, men ikke minst, sørg for at kalenderen brukes til å planlegge interessante og meningsfylte aktiviteter på jobben – i stedet for å telle ned dagene til pensjonisttilværelsen!

  Bruk Netigates verktøy for å motivere seniormedarbeidere

  Med Netigates undersøkelsesverktøy innhenter du enkelt verdifull innsikt om dine medarbeidere. Du finner et bredt utvalg av medarbeiderundersøkelser som ferdige maler, eller du kan lage en undersøkelse tilpasset dine behov. Det vil være urealistisk å tro at alle som nærmer seg pensjonsalder vil slutte å telle dager, men med rett verktøy kan du snu trenden. Det er avgjørende å få vite hva som skal til, hva som ville motivert og skapt størst mulig engasjement. Og det er her feedback kommer inn i bildet. Gjennom undersøkelser får du data som kan analyseres gjennom analyser som sentiment- og tekstanalyse og gir deg muligheten til forbedringer. Det samme gjelder exitundersøkelser når noen velger å slutte.

  Book en demo eller start en 30-dagers kostnadsfri prøveperiode av Netigate, så hjelper vi deg gjerne med å komme i gang med feedbackprosessen. Eller hvorfor ikke få hjelp fra en av våre eksperter i Netigate Consulting? De vil skreddersy en individuell plan for dine behov når det kommer til feedback.