Carglass

BranchReparation & Installation

Om Carglass

Carglass® i Tyskland är specialister på reparation och byte av bilglas. Företaget är verksamt inom både personbilssegmentet och inom affärsområdena järnväg och buss. I Tyskland sysselsätter Carglass® cirka 2200 personer.

Carglass skickar pulsundersökningar till sina anställda

Carglass® använder Netigate på Human Resource avdelningen, bland annat för att ta pulsen bland medarbetarna. Efter att företaget hade genomfört en omfattande årlig medarbetarundersökning fokuserar de i detta projekt på uppfattningen av Carglass® som arbetsgivare. I motsats till de tidigare genomförda medarbetarundersökningarna, som genomförts två gånger per år och innehåller 60 frågor, är eNPS-undersökningen väsentligen kortare och genomförs löpande.

“Vi utför enkäter snabbt och enkelt och delar resultatet i hela organisationen för omedelbart agerande.”

Personalen uppskattar att kunna ge feedback

Pulsundersökningen består av fyra korta frågor. Huvudfrågan, själva eNPS-frågan “Skulle du rekommendera Carglass® som arbetsgivare“ kompletteras av tre ytterligare frågor. Dessa varierar beroende på situation.

“Denna korta undersökning har varit väldigt accepterad inom hela företaget vilket understryks av en hög svarsfrekvens på 75%.“

Resultatet delas inom organisationen

Undersökningen resulterar i i en rekommendationsrating (eNPS®-värdet) vilken är en viktig KPI (Key Performance Indicator) för det interna employer branding arbetet och kan jämföras under tiden. Dessutom ger följdfrågorna svar på varför medarbetarna kan tänka sig rekommendera Carglass® som arbetsgivare samt vad som behöver förbättras. För Mirko Schüssler, Employer Branding and Recruitment Marketing på Carglass®, är det viktigt att dela resultatet inom hela organisationen och använda det som en grund för hur man ska agera.

Med Netigate kan resultatet exporteras till snygga presentationer för ledningsgruppen. Dessutom bryter Carglass® ned varje avdelnings resultat och vidarebefordrar det till varje avdelningschef. Avdelningscheferna kan enkelt jämföra sin avdelnings resultat med andra avdelningar samt med företaget i stort.

“Med Netigate har vi ett utmärkt verktyg där vi på ett enkelt och snabbt sätt kan ta reda på hur medarbetarna uppfattar Carglass® som arbetsgivare.“