Keystone Education Group

Liza Andersin
Liza Andersin
HR-Chef
FöretagKeystone Education Group verkar över hela världen och är marknadsledande när det kommer till utbildningsökningar.
HeadquartersSverige
BranchUtbildning, Forskning & Utveckling

Om Keystone Education Group

Keystone Education Group verkar över hela världen och är marknadsledande när det kommer till utbildningsökningar. Deras olika marknadsplatser ger människor i alla åldrar möjlighet att hitta, jämföra och välja rätt utbildning. Keystone Education Group arbetar med leverantörer av yrkesutbildning, studentutbildning och fritidskurser.

Använder Netigate

Keystone Education Group har varit kunder till Netigate sedan 2016. I plattformen kan de själva skapa undersökningar, analysera resultat och dra ut rapporter redo att agera på. De har bland annat använt plattformen till att skicka ut undersökningar till kunder, leverantörer och medarbetare vilket försett dem med viktiga insikter när det kommer till produktutveckling, kundnöjdhet och medarbetarengagemang.

Jag skulle absolut rekommendera Netigate. Plattformen är användarvänlig och möjligheterna är i princip obegränsade. Vi får ut exakt det vi är ute efter som organisation. När vi behöver ytterligare hjälp med analys av rapporter får vi professionell hjälp av Netigates experter.

Education Media Group

 

 

 

Liza Andersin, HR-Chef

 

Idag använder Keystone Education Group främst plattformen till att genomföra olika typer av medarbetarundersökningar där de bland annat mäter medarbetarengagemang och motivation.

Kvartalsvisa medarbetarundersökningar

Sedan 2016 skickar Keystone Education Group varje kvartal ut en undersökning till sina medarbetare som de kallar “Quarterly feedback”. Undersökningen fokuserar på några huvudmoment där de bland annat mäter motivation, eNPS, upplevelse av teamet och frågor kopplade till ens direkta chef. I undersökningen ställer de bland annat en enkel fråga “Hur motiverad är du i din roll”. Då de mätt detta över en längre tid och specifikt på team-nivå kan de enkelt följa hur motivationen förändras över tid.

Resultaten används även som underlag för kvartalsvisa feedback-samtal med cheferna. Under dessa samtal går HR igenom övergripande resultat för respektive team när det kommer till motivation, ledarskap och eNPS. Genom att be medarbetarna om feedback kan de tydligt se om det finns specifika utmaningar inom ett visst område och vad som behövs göras för att exempelvis öka motivationen i ett team.

Undersökningarna ger oss ett bra underlag att arbete med. I våra samtal med cheferna kan vi prata om eventuella problem och hitta verktyg för att lösa dessa. Eftersom vi kontinuerligt skickar ut undersökningar kan vi tydligt se hur insatserna vi gör påverkar resultatet över tid.

Liza Andersin, HR-Chef

HR-avdelningen presenterar även resultatet för ledningsgruppen där man kollar på generella trender för att sedan fatta beslut om något behöver förbättras eller förstärkas i organisationen. Data från medarbetarundersökningarna ger alltså Keystone Education Group underlag att använda för beslutsfattande i organisationen där medarbetarnas röst och feedback ligger till grund.

Keystone Education Group genomför även en årlig medarbetarundersökning via Netigate. Denna fokuserar mer på den fysiska och psykiska arbetsmiljön och används bland annat som underlag för att sätta upp KPI:er. HR-avdelningens arbete är ofta direkt baserat på svaren från undersökningarna som skickas ut via Netigate.

Uppföljning under Covid-19

När corona pandemin slog till valde Keystone Education Group att använda Netigates undersökningsmall för COVID-19 för att kontinuerligt få feedback från de anställda kring rådande situation. Undersökningen gav dem viktiga insikter om hur deras anställa mådde och vad för stöttning de behövde. Nu när hemarbete kommit att bli något av de nya normala har det valt att lyfta in dessa frågor i deras kvartalsvisa medarbetarundersökningar.

Vi vill inte sluta mäta saker som är business as usual men vi behöver ändå ha den nya situationen i åtanke. Därför valde vi att lyfta in undersökningen om COVID-19 i vår vanliga undersökning. Genom att mäta kontinuerligt får vi mycket information som vi kan ta till oss och agera på.

Liza Andersin, HR-Chef

Ökad intern motivation

Varje månad skickar Keystone Education Groups HR-avdelning ut ett nyhetsbrev till alla chefer i organisationen. I nyhetsbrevet informeras de bland annat om förändringar, processer, policys med mera. Den senaste tiden har de även börjat med att lyfta fram chefer med höga resultat från medarbetarundersökningarna. Det kan exempelvis vara en chef som har hög motivation i sitt team eller en chef som haft låg motivation men som lyckats vända detta. Nyhetsbreven ger cheferna en chans att dela med sig av sina tankar kring ett specifikt resultat och vad man gjort för att uppnå detta. På så sätt ges de en möjlighet att dela med sig av kunskap till andra chefer i organisationen. Detta har även bidragit till ett ökat engagemang hos cheferna som motiveras av varandra och möjligheten att få dela med sig av goda resultat till andra.

Undersökningar har drivit upp chefernas engagemang. Vi pratar mycket om motivation, eNPS och betydelsen som varje mellanchef och chef faktiskt har när det kommer till att representera företaget och öka motivationen och engagemanget i sitt team.

Liza Andersin, HR-Chef

Viktigt att jobba med feedback

För HR-avdelningen på Keystone Education Group är det jätteviktigt att jobba med feedback. Netigates plattform ger alla anställda i organisationen en chans att få sin röst hörd.

Utifrån ett HR-perspektiv är det jätteviktigt att jobba med data och medarbetarundersökningar. Gör man inte det så är det svårt att fatta affärsmässiga beslut i en organisation. Det handlar inte bara om att arbeta med det som chefer och ledningsgruppen vill utan också lyssna på vad hela organisationen vill.

Liza Andersin, HR-Chef

Med Netigate får Educations Media Group

Medarbetarundersökningar via Netigate har sedan flera år tillbaka varit ett viktigt verktyg för Keystone Education Group. Med hjälp av Netigate kan det enkelt lyssna på sina anställda och ge varje anställd en röst vilket bland annat lett till ökad intern motivation hos chefer.

Möjlighet att skapa egna undersökningar från grunden

Analys av data och rapport

Data för underlag vid beslutsfattande

Möjlighet att mäta motivation och engagemang över tid

Ett ökat medarbetarengagemang

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.