Employee Experience och drivkrafterna bakom

För nionde året i följd publicerar Netigate sin medarbetarrapport. Nära 10 000 medarbetare i 91 svenska företag och organisationer har tyckt till om sin arbetssituation.

Anna Tjernström, analytiker och HR-expert, kommenterar de viktigaste insikterna: ”Netigates medarbetarrapport visar att majoriteten av medarbetarna trivs på sin arbetsplats – den genomsnittliga nöjdhetsgraden uppmättes till 69 på en 100-gradig skala. Däremot skulle endast 35 procent rekommendera sin arbetsgivare till andra, vilket tyder på att man är mindre lojal än nöjd. Efter det första anställningsåret ser vi en dramatisk minskning i både nöjdhet och lojalitet.”

Dagens medarbetare ställer allt högre krav på en positiv medarbetarupplevelse, precis som kunder förväntar sig en bra kundupplevelse. Netigates medarbetarrapport pekar på vikten av att arbetsgivare värdesätter sina medarbetare och ger dem rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Den positiva medarbetarupplevelsen måste dessutom hålla i sig längre än det första anställningsåret – och vidare genom hela medarbetarresan.

Fortsatt identifieras ledarskap, kompetensutveckling och psykisk arbetsmiljö som de tre viktigaste drivkrafterna för nöjdhet och lojalitet. De viktigaste frågorna är förtroendet för organisationens högsta ledare och hanteringen av kompetensutveckling och stressfrågor.

Mer ingående insikter under respektive frågeområde:

1. Psykisk arbetsmiljö: Medarbetare är nöjda med relationerna till sina kollegor men ser fortsatt kritiskt på hur arbetsgivarna agerar kring stress och hälsa. Synen på stress och hälsa är dessutom det som driver (miss)nöjdheten i störst utsträckning inom området, där vi i fjol såg en förbättring i resultaten och i år ser vi tyvärr en tillbakagång. Resultaten tyder på att det är dags för arbetsgivare att ta detta område på allvar och lägga mer resurser för att förbättra arbetsmiljön för sina anställda.

2. Ledarskap: Förtroendet för den högsta chefen visar störst påverkan på nöjdheten inom området, vilket kan förklaras av att det högsta ledarskapet ofta symboliserar organisationen i stort och i vilken riktning organisationen är på väg. Från den närmaste chefen förväntar sig medarbetarna även bättre feedback och motivation. Det finns många studier som visar att återkoppling och feedback korrelerar väl med motivation som i sin tur leder till nöjdare medarbetare, vilket visar att relationen mellan anställda och dess chef spelar en avgörande roll i hur anställda trivs på arbetet.

3. Utveckling: Området kompetensutveckling visar generellt det svagaste resultatet på en övergripande nivå, vilket kan förklaras av att vi befinner oss i en tid där arbetstagare ständigt söker utveckling och nya utmaningar ställs det högre krav på dagens arbetsgivare än tidigare. 4 av 10 medarbetare kritik mot att kompetensutvecklingen inte tas på fullt allvar inom organisationen. Samtidigt får frågan kring utvecklingsmöjligheter inom organisationen ett svagt betyg, där vi ser en tydlig nedgång i resultatet efter det första anställningsåret.