Ett företags IT-avdelning har egentligen mycket gemensamt med HR-avdelningen: Målet för båda är att bidra till en god och funktionell arbetsmiljö där medarbetarna trivs och har tillgång till de verktyg och det stöd de behöver för att må bra och prestera på topp. Självklart närmar man sig målen från två olika perspektiv, men givet de gemensamma nämnarna finns det starka skäl för HR- och IT-funktionen att utveckla ett nära samarbete. Något som tyvärr är mer undantag än regel i dag.

medarbetarundersökningar
Gör regelbundna medarbetarundersökningar om IT

Ett viktigt område där IT och HR kan samarbeta gäller medarbetarundersökningar om befintliga och planerade IT-system och IT-stöd. Sådana medarbetarundersökningar ska inte i första hand fokusera på effektivitet, utan på mjukare värden som medarbetarengagemang och medarbetarnas upplevelse av systemets styrkor och svagheter. Det är viktigt att göra den här typen av uppföljningar regelbundet.  När medarbetarundersökningar blir något nästan rutinartat säkrar företaget en djupare förståelse för arbetssituationen, och därmed att pågående utvecklingsarbete stödjer organisationens behov och möjligheter.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Medarbetarengagemang kräver samarbete

Medarbetarengagemang är ett viktigt mått på hur framgångsrik en utvecklingssatsning eller investering är i verkligheten. Men det räcker inte med att ställa frågor. Det krävs också ett strategiskt grundarbete där HR och IT samarbetar för att definiera hur företagets IT-system kan bidra till att öka medarbetarengagemanget. Dessutom behövs en konkret handlingsplan för hur undersökningarnas resultat tas tillvara, alltså hur medarbetarnas engagemang förvaltas och utvecklas.

Tre viktiga teman för handlingsplanen:

1. Satsa på samarbete. Varje bransch förändras i allt snabbare takt och en kultur av samarbete gör det enklare att hänga med i den utvecklingen. Hur kan företagets anställda uppmuntras att samarbeta mer, både internt och externt, både formellt och informellt? Sådana viktiga möten kan uppmuntras och underlättas på många olika sätt. Till exempel genom hur företaget organiserar sina arbetsgrupper, eller med IT som stödjer nätverksbyggande.

2. Medarbetarnas utveckling.  ”Medarbetarupplevelse” börjar bli ett lika vedertaget begrepp som ”kundupplevelse”. Och på goda grunder. Nöjda medarbetare är en förutsättning för nöjda kunder. Det är många faktorer som påverkar medarbetarnas trivsel; hur arbetet och företaget är organiserat, utvecklings- och karriärmöjligheter och teknik som stödjer det dagliga arbetet på ett smidigt och tillgängligt sätt.

3. Tillgång till information. Hand i hand med samarbete och trivsel går transparens. Alltså att medarbetarna har enkel tillgång till den information de behöver för att sköta sitt arbete. Ur ett HR-perspektiv handlar detta om hur arbetet organiseras och att olika kompetenser uppmuntras att samarbete. Ur ett IT-perspektiv handlar det om att den eftersökta och använda informationen är aktuell, lätt att uppdatera, lätt att hitta och lätt att dela. Tillsammans behöver IT och HR utveckla system där efterfrågan och tillgång möts.

Källa: Gartner ”Working With HR on Digital Workplace Initiatives”

Klicka här för att läsa mer om Netigates Voice of Employee och medarbetarundersökningar