Fördelarna med att använda Nöjd Medarbetar Index (NMI), som metoden förkortas, är att få en enkelt mätbar uppfattning  över hur nöjda medarbetarna är. Många kombinerar också metoden med fler frågor i mer omfattande medarbetarundersökningar eftersom det ger mer information, men de kan fortfarande plocka ut just dessa frågor för att få ett index att jämföra med.

Nöjd Medarbetar Index för att jämföra medarbetarengagemang över tid

NMI används i likhet med Employee Net Promoter Score (eNPS) för att få siffra att jämföra över tid och mellan företag. Skillnaden mellan eNPS och NMI är kort sagt  att eNPS snarare fokuserar på löpande engagemang och bygger på en fråga, medan NMI mäter nöjdhet och bygger på tre frågor. NMI används också till skillnad från eNPS nästan alltid i en mer omfattande enkät.

Skapa din första undersökning på några minuter.

Send satisfaction surveys with the Netigate platform free for 30 days (no strings attached!).

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Tre frågor som grund för Nöjd Medarbetar Index

Tre frågor ligger till grund för måttet på Nöjd Medarbetar Index (NMI). Dessa tre frågor är:

  • Hur nöjd man är med arbetsplatsen.
  • Hur väl arbetsplatsen uppfyller ens förväntningar.
  • Hur arbetsplatsen är jämfört med en ideal sådan.

Tillsammans bilder de här tre frågorna företagets NMI. Medarbetarna besvarar frågorna på en skala från 1 till 10, där 1 är det lägsta och sämsta värdet medan 10 är det högsta och bästa.

NMI-värdet beräknas sedan enligt modellen:
[((medelvärden på frågorna ÷ 3) – 1) ÷9]*100

Resultatet efter att ha beräknat företagets NMI kan sedan variera från 0-100 där en högre siffra, eller index, står för nöjdare medarbetare.  Detta index används sedan för att jämföra sig med sina egna tidigare resultat eller för att jämföra sig mot andra företags NMI.

NMI som komplement i en medarbetarundersökning

Eftersom NMI endast bygger på tre frågor använder ofta företag  och organisationer en mer omfattande enkät med betydligt fler frågor för att få en bredare förståelse för resultatet. Ofta är NMI en del av en mer omfattande medarbetarundersökning. Genom att inkludera de tre frågorna i en större medarbetarundersökning kan de sedan enkelt brytas ut och beräknas enligt NMI.

NMI från Netigates årliga medarbetarundersökning

Ett exempel på NMI kan tas från vår årliga medarbetarundersökning som sedan starten 2008 besvarats av mer än 43 000 medarbetare på mer än 250 organisationer. Eftersom de tre frågorna finns med kan vi genom det aggregerade resultatet följa utvecklingen av NMI från år till år. Varje företag kan också jämföra sitt värde med snittet för alla företag. Det ger en bra bild av hur nöjda medarbetarna är jämfört med andra arbetsplatser!

Läs mer och ladda ner medarbetarrapporten för år 2017 som handlar om drivkrafterna bakom en optimal medarbetarupplevelse.

Arbetar du med NMI eller medarbetarundersökningar?

Kontakta oss om du vill veta mer om NMI och medarbetarundersökningar!