Fornøyd medarbeider-indeks (NMI) er en metode for å få et overordnet bilde av hvor fornøyde medarbeidere er med arbeidsplassen sin. Med andre ord er det en måte å få bedre medarbeiderinnsikt på. Metoden bygger på tre spørsmål som er satt sammen for å synliggjøre tilfredshet internt på en enkel måte som er lett å måle og presentere for medarbeiderne. NMI bygger på tre spørsmål som er valgt fordi de er generelle nok til at de gjelder for alle selskaper og bransjer.

Fordelene med å bruke NMI er å få en enkel målbar oppfatning av hvor fornøyde medarbeiderne er. Mange kombinerer også metoden med flere spørsmål i mer omfattende medarbeiderundersøkelser. Det gir mer informasjon, men man kan fremdeles plukke ut akkurat disse tre spørsmålene for få en indeks å sammenligne med.

For å sammenligne brukes NMI i likhet med eNPS for å få et tall som kan sammenlignes over tid og mellom ulike bedrifter. Forskjellen mellom eNPS og NMI er kort sagt at eNPS fokuserer mer på løpende engasjement og bygger på ett enkelt spørsmål, mens NMI måler tilfredshet og bygger på tre spørsmål. I motsetning til employee Net Promoter Score benyttes dessuten NMI nesten alltid i en mer omfattende spørreundersøkelse.

Tre spørsmål som basis for Fornøyd medarbeider-indeks

Tre spørsmål ligger til grunn for målingen av Fornøyd medarbeider-indeks (NMI). Disse tre spørsmålene er:

  • Hvor fornøyd man er med arbeidsplassen.
  • Hvor godt arbeidsplassen oppfyller ens forventninger.
  • Hvordan arbeidsplassen er sammenlignet med en ideell arbeidsplass.

Til sammen danner disse tre spørsmålene bedriftens NMI. Medarbeiderne besvarer spørsmålene på en skala fra 1 til 10, der 1 er den laveste og dårligste verdien, mens 10 er den høyeste og beste.

Deretter beregnes NMI-verdien i tråd med modellen: [((middelverdien på spørsmålene ÷ 3) – 1) ÷9]*100

Resultatet etter å ha beregnet bedriftens NMI kan variere fra 0 til 100, der et høyere tall(en høyere indeks) betyr mer fornøyde medarbeidere. Denne indeksen brukes deretter til å sammenligne seg med egne tidligere resultater, eller for å sammenligne seg med andre bedrifters NMI.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

Send satisfaction surveys with the Netigate platform free for 30 days (no strings attached!).

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

NMI som supplement

Ettersom NMI bare bygger på tre spørsmål bruker ofte bedrifter og organisasjoner en mer omfattende medarbeiderundersøkelse med betydelig flere spørsmål for å få mer medarbeiderinnsikt og en bredere forståelse for resultatet. Ofte er NMI en del av en mer omfattende medarbeiderundersøkelse. Gjennom å inkludere de tre spørsmålene i en større medarbeiderundersøkelse, er det enkelt å trekke dem ut og beregne dem ifølge NMI.

Jobber du med medarbeiderinnsikt?

Hvilke fordeler ser du med å inkludere NMI i medarbeiderundersøkelser? Kontakt oss hvis du vil vite mer om NMI, medarbeiderundersøkelser og medarbeiderinnsikt!