Det finns olika sätt att skapa en enkät för att få den information du är ute efter. Beroende på hur du ställer frågan kan du se en markant skillnad på kvaliteten av information du får ut. Du kan se detta som fascinerande eller rent ut sagt: en fullständig plåga. Hur som helst, frågorna kan delas in i två kategorier: Stängda frågor (för kvantitativ data) eller öppna frågor (för kvalitativ data).

Exempel på öppna- och stängda frågor

  • Upplevde du att servicen var tillfredsställande? Ja / nej (stängd fråga)
  • Hur nöjd är du med servicen på en skala mellan 1-10? (stängd fråga)
  • Vad blev du särskilt nöjd med när det gäller vår service? (öppen fråga)

Som du kanske har märkt är de flesta enkäter baserade på stängda frågor och skapas utifrån flervalsalternativ-, ordningstal- eller intervallfrågor samt frågor som är i förhållande till något. Dessa typer av frågor genererar en begränsad mängd data som förenklar efterarbetet med svaren: Först av allt är stängda frågor ofta lätta att besvara, vilket ofta är fördelaktigt för vissa syften och målgrupper. Dessutom är svaren lätta att analysera och arbeta med.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

När öppna frågor kan komma till användning

När du fokuserar på en typ av fråga finns det dock en risk att du inte utnyttjar hela potentialen med enkätundersökningen. Kvalitativ forskning behöver inte vara särskilt krävande vid insamlingen och analysen av data och kan bidra med värdefulla insikter till de kvantitativa frågorna. Överväg gärna att ta med öppna frågor om du känner att du fortfarande håller dig till syftet med enkäten.

Använd öppna frågor för att generera mer insikter

Använd öppna frågor som en komplettering till stängda frågor

Som avslutning till ett antal frågor eller som en textruta

Öppna frågor hjälper dig med att ge ytterligare information, vilket kan göra det lättare att skapa en helhetssyn. Här finns det en chans att upptäcka något du kanske inte var medveten om i de stängda frågorna och därför missade det. Genom att ställa en öppen fråga i anslutning till en stängd fråga minskar du risken för missförstånd hos enkätdeltagaren. Om en fråga inte var tillräckligt tydlig blir det lättare att svara i en textruta.

Som en kompletterande textruta för att utesluta eventuella oklarheter

På samma sätt som du lägger in en textruta i slutet av en grupp med frågor kan du använda dig av boxar som syftar till en specifik underfråga (t.ex. en fråga med flervalsalternativ). Det ska vara frivilligt för deltagaren att använda dessa för att inte riskera att förlänga svarslängden på enkäten i onödan. För kom ihåg att du vill engagera enkätdeltagaren. Genom att erbjuda möjligheten att utveckla svaret efter en stängd fråga kan du öka chansen att förklaringarna och åtagandena ger dig extra insikter. Det kan även bekräfta eller säkerställa tidigare svar och därmed skapa en djupare innebörd.

Öppna frågor som är fristående

Ibland kan öppna frågor bli väldigt värdefulla när de ställs innan en stängd fråga eller ställs helt ”fristående”. Det uppmuntrar deltagaren till fundera och ge ett spontant svar, utan att hen påverkas av tidigare tillhandahållna alternativ. Denna typ av fråga kan vara till användning speciellt när enkäten är utav komplicerad karaktär eller för enkätanalysen.

Vi rekommenderar att du är extra försiktig innan du skickar ut ett antal liknande enkäter och utvärderar frågorna i förväg. Är det något område som behöver förklaras bättre eller gå in djupare på? Öppna frågor hjälper dig att jobba långsiktigt och undvika misstag, vilket gör det till en framgångsrik enkätundersökning.

Analys av öppna frågor i ordmolnet

Ett ordmoln är precis som det låter… ett moln med ord, som på bilden. Där visas betydelsefulla ord som används i svaren till de öppna frågorna. Ju oftare ett specifikt nyckelord används, desto mer markeras ordet i molnet. Detta är ett enkelt sätt att få användbara insikter från de kvalitativa svaren i enkätundersökningen. Denna data behöver inte kräva någon större analys – utan kan användas direkt i rapporter eller presentationer. Studier har visat att detta ger en enkel men kraftfull grafisk visualisering av data.

Analysera enkelt öppna frågor i Netigates ordmoln

Båda frågetyperna har sitt syfte

Förbättras ditt företag eller inte? Samtidigt som kvantitativa frågor ger dig tydliga insikter med hjälp av numeriska resultat, har öppna frågor som syfte att ge en mer fördjupad förståelse såsom: Vad behöver ditt företag förbättra?

Det finns inget perfekt förhållande mellan kvantitativa och kvalitativa frågor utan det beror ofta på enkätundersökningens syfte och målgrupp. Exempelvis visar nordiska patientundersökningar att 76% av deltagarna tyckte om att använda kommentarsfälten. Det bästa du kan göra är att använda dig av båda frågetyperna ur ett strategiskt perspektiv för att få ut det mesta utav undersökningen. Om du fortfarande känner dig vilsen och behöver vägledning kan du läsa mer i artiklarna Hur många frågor är för många frågor? och 5 steg att öka svarsfrekvensen på din undersökning.