Enkelt uttryckt är det bra att vara engagerad på jobbet. Men vad är det egentligen som driver medarbetarengagemang? På Netigate har vi kombinerat vår egen erfarenhet med djupgående forskning för att ta fram åtta viktiga drivkrafter för medarbetarengagemang.


Ladda ner e-boken – 8 drivkrafter för medarbetarengagemang och få en mer detaljerad beskrivning av dessa.


8 drivkrafter för medarbetarengagemang

  Ledarskap

  Företagsledare har en stor inverkan på medarbetarengagemanget. De sätter tonen för arbetsmiljön och formar relationen mellan chefer på alla nivåer och deras team. Genom att skapa en stöttande och inspirerande kultur, med tydlig mål, där medarbetarnas arbete värdesätts kan ledare främja engagemanget och motivationen på företaget.

  De tre underfaktorerna för ledarskap är: Kommunikation, feedback och förtroende för den närmaste chefen.

  Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

  Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

  Kompetensutveckling

  När medarbetare får möjlighet att lära sig nya färdigheter, utöka sina kunskaper och avancera i karriären skapas en känsla av personlig och yrkesmässig utveckling. Det stärker inte bara deras självförtroende och kompetens, utan visar också att företaget värdesätter deras potential och investerar i deras framtid.

  När medarbetarna känner att de får stöd i sin utveckling är det mer sannolikt att de är motiverade, hängivna och engagerade i sitt arbete. De blir aktiva medarbetare som bidrar med nya idéer, innovation och en känsla av delaktighet i sina roller.

  De två underfaktorerna för kompetensutveckling är: Autonomi och möjliggörande samt professionell utveckling.

  Relationer

  De relationer vi har på jobbet spelar en avgörande roll för hur engagerade vi är. Utöver våra dagliga uppgifter och deadlines är det kontakterna med kollegor och ledare som skapar en känsla av tillhörighet och mening på arbetsplatsen.

  Forskning om självbestämmandeteorin visar faktiskt att motivationen på arbetsplatsen i hög grad påverkas av våra känslor av samhörighet med andra.

  De tre underfaktorerna för relationer är: Samarbete, förtroende och kommunikation mellan kollegor på arbetsplatsen.

  Kultur

  Arbetsplatskultur är den levande sammansättningen av värderingar, beteenden och normer som formar den miljö där medarbetarna trivs. Det är organisationens personlighet som påverkar hur människor interagerar, samarbetar och finner mening i sitt arbete.

  En stark och positiv kultur främjar en känsla av tillhörighet, förtroende och syfte, vilket ger medarbetarna möjlighet att bidra med sitt bästa och skapar en atmosfär där alla känner sig värderade och motiverade.

  De tre underfaktorerna för kultur är: Öppen kommunikation, mångfald och inkludering samt inflytande.

  Anpassning

  Anpassning på arbetsplatsen spelar en avgörande roll för att öka medarbetarengagemanget, vilket leder till en mer motiverad, engagerad och produktiv personalstyrka. När medarbetarna känner sig delaktiga i företagets mål, värderingar och vision utvecklar de en känsla av mening och samhörighet med sitt arbete.

  De två underfaktorerna för anpassning är: Målanpassning och värderingar.

  Tecken på ett väl samspelt teamTecken på problem med samspelet
  Höga engagemangssiffror och bibehållen personalstyrka.Lågt eller sjunkande engagemang och ökad personalomsättning.
  Tydligt definierade uppgifter och god kommunikation.Missförstånd, osäkerhet och förvirring är vanligt
  förekommande.
  Uppgifterna slutförs i tid och enligt plan.Tidsfrister överskrids ofta och arbetet blir inte som förväntat.
  Målen uppnås av teamen och inom hela företaget.Målen missas ofta eller uppnås inte.
  Väldefinierade kanaler för uppgiftshantering och kommunikation.Alltför många möten och oklarheter om var man kan hitta information.

  Meningsfullt arbete

  Med meningsfullt arbete avses den känsla av syfte, uppfyllelse och betydelse som vi upplever i våra yrkesmässiga åtaganden. Det handlar om mer än att bara utföra uppgifter och få lön. Det handlar om en djup koppling mellan ens värderingar, passioner och den påvärkan man gör genom sitt arbete.

  Meningsfullt arbete kan variera från person till person, eftersom det ofta är kopplat till individuella värderingar, intressen och mål.

  De två underfaktorerna för meningsfullt arbete är: Prestation och personlig påverkan.

  Erkännande är en av åtta drivkrafter för medarbetarengagemang

  Erkännande och belöning

  Forskning från Gallup och Workhuman visar att anställda som känner sig ”tillfredsställda av erkännande” har fyra gånger så stor sannolikhet att vara engagerade som sina kollegor som inte gör det.

  Faktum är att de medarbetare som inte känner sig erkända på arbetsplatsen löper 8 gånger större risk att bli aktivt oengagerade.

  Detta visar hur viktigt det är att erkänna dina medarbetarnas prestationer och kompensera dem därefter.

  De tre underfaktorerna för erkännande och belöning är: Kompensation, förmåner och beröm.

  Välbefinnande

  Välbefinnande är inte bara frånvaron av sjukdomar eller problem. Det är kärnan i hur vi tänker, arbetar, hanterar känslor och interagerar med andra.”
  – Headspace, Well-being in the world of work

  Medarbetarengagemang blomstrar när individer känner sig stöttade, energifyllda och balanserade.

  Genom att investera i friskvårdsinitiativ visar företagen inte bara sitt engagemang för sina anställdas fysiska och psykiska välbefinnande, utan skapar också en miljö där individer kan trivas och ta med sig sitt bästa jag på jobbet.

  Från att främja en positiv balans mellan arbete och fritid till att främja stresshantering och allmän hälsa ger välfärdsinitiativ den energi, entusiasm och produktivitet som driver medarbetarengagemang.

  De fyra delfaktorerna för välbefinnande är: Arbetsbelastning, välbefinnande, arbetsmiljö och psykologisk trygghet.


  Läs mer om fördelarna med engagerade medarbeatre i den här artikeln.


  Netigate hjälper dig att kartlägga din organisations drivkrafter för medarbetarengagemang

  Netigate är ett kraftfullt och lättanvänt undersökningsverktyg som gör att du kan lyssna på dina medarbetare och få en tydlig överblick över medarbetarnas engagemang i din organisation. 

  Med Netigate EX får du ett helt nytt verktyg som hjälper dig att mäta, bevaka och öka medarbetarengagemanget. Medarbetarplattformen har en rad funktioner som stöttar alla drivkrafter för medarbetarengagemang, inklusive undersökningar, prestationsuppföljning och analyser. Kontakta oss så visar vi dig runt.