onboarding för medarbetare

Vet du vad nya medarbetare tycker om ditt företag? Vill du enkelt ta reda på vilka första intryck nyanställda har av arbetsplatsen är en strukturerad onboarding av dina medarbetare att föredra. Att följa upp med en onboarding-undersökning ger dessutom värdefull information för att skapa de bästa förutsättningarna för trivsel på jobbet.

Det blir allt viktigare för anställda att känna en koppling till företaget de jobbar för. Ju snabbare nyanställda tar till sig organisationskulturen, desto snabbare förbättras deras produktivitet och prestation uppger företaget Taleo. De är verkande inom talent management solutions, som undersökt just detta. För att skapa medarbetarnöjdhet och engagemang bör företag kontinuerligt utveckla och förbättra sina onboardingprogram.

Onboarding för medarbetare är förvisso en investering, men det är också grunden till en långsiktig relation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Från första dagen är det nödvändigt att stötta medarbetare och visa hur de kan arbeta mot de övergripande företagsmålen.

Genom att kombinera en stabil och genomtänkt onboarding med en fokuserad och relevant onboardingenkät kan du få fördjupad insikt. Hjälp dina team att jobba mer effektivt, och dessutom i förlängningen bli en mer attraktiv arbetsgivare, både för nuvarande och framtida medarbetare.

En effektiv onboardingprocess struktur och fördelar

Fortfarande inte övertygad? Enligt Taleo, finns det flera fördelar med att analysera och förbättra ett företags onboardingprogram:

 • Minskad kostnad för enkäter om onboardingprocessen, mindre HR-administration, mindre förlust p.g.a. låg produktivitet och reducerade kostnader till följd av otillräcklig onboarding.
 • Ökad medarbetarnöjdhet och produktivitet.
 • Större lojalitet till företaget.
 • Mer information om hur onboardingen kan förbättras.

Dr. Talya N. Bauer föreslog ett par nyckelord i artikeln “Onboarding new employees: maximising success”. Dessa nyckelord bör vara till hjälp och bra att ha i åtanke för att skapa eller utvärdera onboardingprocessen:

 1. Compliance. Det gäller att nyanställda är medvetna om vilka regler och lagar som gäller inom företaget.
 2. Clarification. Se till att nyanställda förstår vilka uppgifter de ansvarar för samt vad som förväntas av dem.
 3. Culture. Formella regelverk är viktiga, men informella regler och normer är minst lika viktiga. Informella regler förbises ofta eftersom de uppfattas som självklara bland alla andra i företaget.
 4. Connection. Skapa en relation med den nyanställde och förklara det viktiga som behövs för att medarbetaren ska komma igång och så snabbt som möjligt kunna påbörja själva arbetet.

En steg för steg-tidslinje för onboarding av nya medarbetare

Några saker att ha i åtanke innan, under och efter onboardingprocessen:

Innan en kandidat blir anställd

Arbetsgivarens varumärke. Företagets kärnvärderingar ska tydligt framgå och även uppvisas av medarbetarna för att spegla företagets identitet. Dela dessa värderingar med kandidaten innan anställningen börjar. Gör det tydligt i jobbeskrivning, på hemsida och på kontoret för att försäkra att det är rätt person för jobbet. Det är av stor vikt att företagets riktlinjer är tydligt definierade.

Ha information för medarbetare tillgängligt online. Att ta del av denna information bör vara en del av introduktionen, innan medarbetarens första arbetsdag. Det hjälper till att få medarbetaren förberedd och engagerad inför dag ett. Påföljden är även att det går lättare att uppnå högre produktivitet och anpassning till företaget.

Definiera vilka roller de berörda parterna har. Onboardingprocessen involverar flera olika avdelningar, till exempel IT, HR, ekonomi, kontorschefen med fler. Beskriv varje avdelnings roll i onboardingprocessen för att flödet ska gå så smidigt som möjligt.

Vid anställningens början

Ring och gratulera till det nya jobbet. Ta en fika och följ upp så fort som möjligt efter att anställningsavtalet undertecknats.

Ge möjligheten för den nyanställde att få stöd av en mentor, och tillgång till utbildningar och resurser för att komma igång.

Fira in den nya medarbetaren, se till att hen känner sig välkommen och att företaget är glada över nytillskottet.

Fortsätt med onboardingen i ett par månader ända upp till ett år tills personen känner sig bekväm och engagerad i företaget.

Efter onboardingen

När onboardingen tagit slut är det dags att skicka ut onboardingenkäten. En onboardingenkät mäter nya medarbetares attityder och upplevelser av rekryterings- och onboardingprocessen vid företaget. Ställ relevanta frågor om processen och se till att medarbetaren får tillräckligt med information för att kunna slutföra enkäten.

När svaren från enkäten samlats in kommer det förhoppningsvis framgå tydligt vad som fungerat bra och vad som gått mindre bra. “Hur kan medarbetarna få en ännu bättre onboarding nästa år?” är frågan som ska vara i fokus. Målet är att få medarbetarna att vilja stanna vid ditt företag och bidra till dess utveckling.

Efter den nödvändiga feedbacken från enkäten har kommit in, är det dags att börja se till eventuella förändringar. Beakta feedbacken och se till att de fungerande arbetssätten blir en del av företagets riktlinjer. Genomförs detta på rätt sätt så kommer företaget dessutom få bra grundpelare för en effektiv onboarding. Kom ihåg att företaget på sikt kommer tjäna på detta.

Employees during on boarding

Exempel på enkätfrågor om medarbetaronboarding

Netigates onboardingenkät för nya medarbetare har både fritextalternativ och påståendefrågor. På så vis får du så mycket feedback som möjligt av de nyanställda. Netigates enkätverktyg för onboarding är utformat från grunden för att förbättra ditt företags onboardingprocess. Detta är områden som vi täcker:

Ange hur du ställer dig till följande påståenden på en skala från 1 (Håller inte alls med) till 5 (Håller med fullständigt):

 • Jag är nöjd med stödet jag fick under introduktionen på företaget
 • Jag känner jag mig välkommen på företaget
 • Att arbeta på företaget gör mig stolt
 • Jag kan se mig själv arbeta på företaget under det kommande året

Svar som är på den lägre delen av skalan är de viktigaste att analysera vidare och åtgärda så fort som möjligt.

Kraften som enkäter har för att notera viktig feedback

Det sista steget av onboardingen är också bland det viktigaste. En onboarding är inte färdig förrän det kommit in en enkät om hur det har gått.

Med Netigates onboardingenkäter kan du som arbetsgivare få detaljerad information i hur nyanställda upplever introduktionen på arbetsplatsen. Det är både viktigt för att försäkra att onboardingen är bra och så att den nya medarbetaren anonymt kan indikera om det fanns något som var mindre bra med introduktionen. Om så skulle vara fallet kan förbättringsåtgärder behövas. Mät varje steg av onboardingprocessen i enkäten: första intrycket, rekryteringsprocessen, första arbetsdagarna, första veckan, första månaden och upp till ett år vid arbetet.

Olika företag kan behöva frågor som utformas utifrån deras bransch. En onboardingenkät är dock alltid värdefull för att få mer information om medarbetarens inledande period – oavsett vilken sektor företaget verkar inom.

Netigate hjälper dig utforma onboardingenkäter, utformade efter och anpassade till ditt företags behov. Vi finns här om du vill utvärdera och förbättra ditt företags onboardingprocess och samtidigt minska personalomsättningen.