Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Munich Leadership Group

Klaus Dürrbeck
Klaus Dürrbeck
Partner på MLG
FöretagMunich Leadership Group
HeadquartersMünchen
BranchFöretagstjänster, Utbildning, Forskning & Utveckling

Om Munich Leadership Group

Munich Leadership Group (MLG) är ett managementkonsultföretag i München som specialiserar sig på coaching och utbildning av chefer, där högre chefer får stöd för att få sina team att lyckas.

Inom teamutveckling är ”bästa möjliga prestation” inriktningen. Arbetet utförs med alla teammedlemmarnas potential för att man ska kunna uppnå bästa möjliga prestation i varje situation. Coachning däremot sker på den individuella personlighetsnivån för att utveckla chefen som individ. Dessutom har ämnet ”kulturell omvandling” blivit starkt etablerat under de senaste åren för att införa en företagskultur som på ett hållbart sätt kan föra organisationen framåt.

Munich Leadership Group har funnits i över 25 år. Konsulterna är huvudsakligen utbildade inom ekonomi och psykologi och de flesta av dem har själva arbetat i ledande befattningar. Det finns totalt tre MLG-hubbar: München för Europa och representationskontor i USA och Kina. De flesta av experterna är baserade i München. Kärnteamet består av 10+ anställda, plus ett stort nätverk av medarbetare. MLG har över 80 aktiva kunder och över 142 000 deltagare i träning och coachning världen över. MLG har åtagit sig att stödja sina kunder genom att:

  • Driva digital och kulturell omvandling.
  • Skapa en enastående ledarskapsutveckling och skräddarsydd talanghantering.
  • Utveckla en förtroendeingivande miljö som påskyndar den personliga utvecklingen.

360-graders feedback med Netigate

Klaus Dürrbeck är involverad i feedbackprojekt med Netigate. I det här caset pratar han med oss om Employee Experience och lösningar med 360-graders feedback i samband med chefscoachning. Klaus har varit en del av MLGs kärngrupp i över sju år. Både som utbildare (teamworkshop), konsult (omvandlingsprojekt) och coach (individuella seminarier). Framför allt har han under flera år drivit frågan om 360-graders feedback som ett viktigt verktyg för ledarskapsutveckling.

Utgångsläge och utmaningar

Redan 2016 konstaterades att 360-graders feedback användes av några av MLGs kunder som en del av ledarskapsfeedback på högsta ledningsnivå. Det ansågs vara ett av de viktigaste verktygen, eftersom cheferna får en extern bild från olika nivåer. I klassisk 360-graders feedback bedöms cheferna på fyra olika nivåer: Chefen på högre nivå, kollegor på samma nivå, underordnade och slutligen chefen själv genom en självbedömning. Beroende på målet kan enskilda nivåer adderas eller utelämnas.

Dock visade det sig att de generella 360-graders feedbackundersökningarna inte var anpassade till de enskilda företagen och deras ledarskapsuppdrag, varför det krävdes en individualisering. Skräddarsydda frågeformulär, som är individuellt anpassade till behoven och kraven i respektive organisation, ger en mycket bättre möjlighet till hållbar förändring i företaget. Netigate användes ursprungligen som ett gör-det-själv-verktyg för utbildningsutvärderingar och pulsundersökningar. På den tiden använde många av Munich Leadership Groups kunder pappersenkäter, något som blev både snabbare och enklare med Netigates digitala enkätverktyg. Med Netigate blev det också möjligt att införa anpassade frågeformulär. 

Under 2019 genomfördes 360-graders feedback för första gången med hjälp av Netigate och stöd från Professional Services Team. En kompetensmodell utvecklades tillsammans med MLG:s kund och anpassades sedan med hjälp av Netigate för att få värdefulla insikter från feedbackdata.

Jag anser att arbetet med Netigate varit mycket framgångsrikt. Netigate har inte bara ett komplett verktyg utan även experter som kan utvärdera feedbacken i detalj. Jag tycker att samarbetet är mycket trevligt och professionellt, eftersom fokus alltid ligger på att skapa mervärde.

Klaus Dürrbeck, Partner på MLG

Samarbete med Netigate

Sammanlagt har denna typ av ledningsfeedback hittills genomförts tillsammans med sex kunder, däribland Industri- och Handelskammaren. Pulsundersökningar är en del av samarbetet i nästan alla MLGs utbildnings- och coachingprogram.

Feedback är ett oerhört viktigt ämne, men används alldeles för lite av cheferna. En gemensam nämnare för alla sektorer och nivåer är att anställda och chefer, var och en från sin chef, vill ha tydligare och mer handlingsbaserad feedback – vilket tyvärr fortfarande inte sker i full utsträckning.

MLG kommer in i bilden efter den utvärderade feedbacken, för att tillsammans med cheferna omvandla insikterna till agerbar information.

När företag genomför 270- eller 360-gradersundersökningar lämnas cheferna oftast ensamma med resultaten. Coacher med expertkunskap behövs för att diskutera feedbacken, för att gemensamt ta fram de viktigaste punkterna och målen för åtgärderna.

Den höga datatätheten ger en bred grund för utveckling: vilka är fokusområdena, var kan ledarskapseffektiviteten stärkas lättast och snabbast, vilka åtgärder finns det som jag kan genomföra på kort och lång sikt för att utveckla mig själv på ett målinriktat sätt för att nå mina mål.

Med 360-graders feedback ligger fokus på en enskild ledare. Man kan säga att det är en intensiv åtgärd för att utveckla denna person, eftersom man får en helhetsbild av prestationen från olika nivåer. Jag anser att detta är den stora fördelen med 360-graders feedback, eftersom det finns många utgångspunkter för utveckling som stöds av extern feedback.

För Munich Leadership Groups kunder som tidigare arbetade med pappersenkäter har arbetet med Netigates lösningar för digitala enkäter lett till en rad förbättringar. Förutom en bättre användarupplevelse för deltagarna och en högre svarsfrekvens har framför allt tidsbesparingar framkommit. Ett verktyg för digitala enkäter var viktigt för att säkerställa ett snabbt genomförande och en snabb utvärdering. Digitalisering, öppenhet och tidsbesparingar är tydligt i fokus.

Med hjälp av dynamiska verktyg har till exempel HR-avdelningar direkt tillgång till återkopplingen och sparar tid för manuell inmatning. Den färdiga utvärderingen, inklusive rådata, används sedan för att förbättra och anpassa utbildningsprogrammen. Både företag och deltagare uppskattar den direkta, positiva effekten av deras feedback.

Planer för framtiden

Munich Leadership Groups portfölj av undersökningar kommer i framtiden att utökas tillsammans med Netigate. Citatet ”Människor börjar på grund av en fantastisk vision men lämnar på grund av dåligt ledarskap” gör det tydligt att 360-graders feedback är avgörande för att få en fördel i konkurrensen om att hitta och behålla talanger på en arbetsplats.

Ju mer kvalificerad arbetskraft, desto viktigare blir det att använda verktyg som stöd för att utveckla företaget och dess ledare. I framtiden kommer frågan om att behålla personal att bli särskilt relevant, och då med fokus på medarbetarengagemang.


Vill du lära dig mer?

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.