Dagens samfunn er preget av mangfold, samt en økende bevissthet om inkludering. Det er derfor en konstant utfordring for virksomheter å sikre en rettferdig og inkluderende arbeidsplass. I lys av denne utviklingen blir temaer som mangfold og inkludering stadig viktigere. Det blir mer og mer tydelig at en mangfoldig arbeidsstyrke ikke bare er et mål i seg selv, men også kan gi et avgjørende bidrag til virksomhetens innovasjon, ytelse og konkurranseevne. Ved hjelp av mangfoldsundersøkelser kan virksomheter finne ut mer om hvordan det står til med mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

Fire blide kvinner fra forskjellige grupper som klemmer og viser mangfold og inkludering
Innholdsfortegnelse

  Alt du trenger å vite om undersøkelser om mangfold og inkludering

  Her viser vi deg alt du trenger å vite om mangfoldsundersøkelser: Fra definisjon, målsetting, utforming og målinger, til konkrete tips og mulige utfordringer.

  Hva er en mangfoldsundersøkelse?

  Mangfoldsundersøkelser gir verdifull innsikt i diversiteten i arbeidsstyrken. Organisasjoner bruker disse undersøkelsene til å innhente data om blant annet kjønn og alder. Ved å iverksette målrettede tiltak basert på disse dataene, kan de bidra til å fremme et inkluderende arbeidsmiljø. En god forståelse av mangfoldet i arbeidsstyrken er avgjørende for langsiktige inkluderingsinitiativer.

  Hva skal en undersøkelse om mangfold bidra til?

  Det overordnede målet med en undersøkelse om mangfold er å få innsikt i sammensetningen av arbeidsstyrken, samt å identifisere potensielle ulikheter eller barrierer som kan påvirke mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

  Avhengig av intensjonen, kan målene med mangfoldsundersøkelser være varierende, for eksempel:

  • Måle og følge opp mangfoldet i arbeidsstyrken.
  • Identifisere områder hvor det kan finnes ulikheter eller hindringer.
  • Evaluere effektiviteten av mangfolds- og inkluderingstiltak.
  • Skape bevissthet om betydningen av mangfold og inkludering i virksomheten.
  • Fremme en åpen dialog om mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

  Hvilke områder dekker en mangfoldsundersøkelse?

  I dette avsnittet ser vi nærmere på fire fokusområder som kan dekkes av mangfoldsundersøkelser.

  Fire fokusområder for undersøkelser om mangfold og inkludering

  Kultur på arbeidsplassen

  En inkluderende arbeidskultur er avgjørende for medarbeidernes trivsel og produktivitet. Virksomheter kan bruke mangfoldsundersøkelser til å måle medarbeidernes opplevelse av likebehandling og inkludering på arbeidsplassen. Spørsmål om kulturen på arbeidsplassen kan dreie seg om hvorvidt alle ansatte behandles likt, og om atmosfæren på arbeidsplassen oppleves som inkluderende.

  Diskriminering

  Det å gi like muligheter og unngå diskriminering, er grunnleggende prinsipper som alle organisasjoner bør følge. Undersøkelser om mangfold kan bidra til å avdekke potensielle ulikheter i utvikling, lønnsstrukturer, forfremmelser og andre karrieremuligheter. Ved å stille konkrete spørsmål kan virksomhetene finne ut om alle ansatte får like muligheter, og om diskriminering er et problem som må løses.

  Trakassering/seksuell trakassering

  Et trygt arbeidsmiljø uten trakassering (inkludert seksuell trakassering) er avgjørende for medarbeidernes trivsel og arbeidsglede. Undersøkelser om mangfold kan bidra til å kartlegge omfanget og formen for trakassering på arbeidsplassen. Spørsmål rundt dette temaet bør gi medarbeiderne mulighet til å dele erfaringer og uttrykke bekymringer anonymt.

  Virksomhetens retningslinjer og prosedyrer

  Tydelige retningslinjer og prosedyrer for å bekjempe diskriminering og trakassering, er avgjørende. Ved hjelp av mangfoldsundersøkelser kan organisasjoner måle medarbeidernes oppfatning av effektiviteten og bevisstheten rundt disse retningslinjene. Spørsmålene kan dreie seg om hvorvidt de ansatte vet hvor de skal henvende seg hvis de opplever diskriminering eller trakassering, og om de har tillit til at arbeidsgiveren vil iverksette nødvendige tiltak.

  Hvordan måler du mangfold og inkludering? Ha fokus på fire KPI-er for HR

  Ved å velge ut og analysere disse fire KPI-ene kan virksomheter arbeide målrettet med mangfold og inkludering og skape et allsidig og inkluderende arbeidsmiljø.

  Demografi

  • Hvorfor: Gir innsikt i hvordan arbeidsstyrken er sammensatt.
  • Beregning: Analysere medarbeiderdata etter alder, kjønn, utdanning osv.
  • Implementering: Samle inn og analysere demografiske data i løpet av rekrutterings- og ansettelsesprosessen.
  • Fordeler: Forbedrer arbeidet med mangfold og inkludering, samt planleggingen av arbeidsstyrken.

  Indeks for mangfold og inkludering

  • Hvorfor: Måler effektiviteten til mangfolds- og inkluderingstiltak.
  • Beregning: Basert på data om mangfold i arbeidsstyrken og resultater fra inkluderings- og mangfoldsundersøkelser.
  • Implementering: Sporer demografiske data og gjennomfører undersøkelser om mangfold og inkludering.
  • Fordeler: Bidrar til en mer mangfoldig og inkluderende arbeidsplass.

  Forholdet mellom kjønnene

  • Hvorfor: Måler kjønnsbalansen i arbeidsstyrken.
  • Beregning: Forholdet mellom mannlige og kvinnelige medarbeidere eller omvendt.
  • Implementering: Spore og analysere data om kjønn i arbeidsstyrken.
  • Fordeler: Fremmer kjønnsmangfold og likestilling på arbeidsplassen.

  Rettferdighet i forhold til lønn

  • Hvorfor: Vurderer rettferdig lønn i forhold til kjønn og andre demografiske kjennetegn.
  • Beregning: Sammenligne gjennomsnittlig godtgjørelse i ulike demografiske grupper.
  • Implementering: Regelmessig analyse av godtgjørelsesdata.
  • Fordeler: Fremmer en rettferdig og likeverdig lønnspraksis.

  E-bok om HR-målinger til hjelp i arbeidet med mangfold og inkludering

  Last ned vår e-bok (engelsk): Your ultimate guide to HR metrics

  Denne e-boken er utarbeidet for å gi deg en grundig forståelse av hvor viktig HR-målinger er, og hvordan de kan brukes strategisk i de forskjellige beslutningsprosessene.


  Hva du tenke på i en mangfoldsundersøkelse

  Mangfoldsundersøkelser er svært utbredt i USA. De gir et systematisk bilde av variasjonen i kjønn og identitet i en virksomhet. Som feedbackeksperter ser vi i Netigate også en økende interesse for medarbeiderundersøkelser om mangfold og inkludering her i landet.

  Mange er opptatt av å finne ut hvor mangfoldig deres arbeidsstyrke er, spesielt i lederstillinger, og hvor det er behov for tiltak for å øke mangfoldet og likestillingen. I følge en rapport fra Grant Thornton viser at mangfold og inkludering er svært viktig for virksomhetene.

  Men gode intensjoner er ikke nødvendigvis alltid godt utført.

  Våre tips til en undersøkelse om mangfold og inkludering

  • Unngå amerikanske undersøkelsesmaler for europeiske deltakere. Det er store forskjeller i forutsetninger og kulturell tilnærming når det gjelder dette temaet.
  • Vær varsomme med sensitive opplysninger! Mangfoldsundersøkelser berører svært personlige områder, for eksempel menneskers kjønnsidentitet.
  • Sørg for at det er frivillig å delta. Av juridiske hensyn må det være frivillig å delta i en slik undersøkelse. Imidlertid kan det ofte være vanskelig å garantere dette i et arbeidsmiljø.
  • Definér klare målsetninger. Hvorfor samles det inn data? Formålet med mangfoldsundersøkelser er ofte uklart. Derfor bør målet defineres klart og tydelig.
  • Prioriter kvalitative resultater. Selv om det kan være nyttig å innhente kvantitative data om mangfold og inkludering, gir flervalgsspørsmål ofte begrenset innsikt. Kvalitative spørsmål, for eksempel åpne spørsmål, gir respondentene mulighet til å uttrykke svarene sine på en autentisk måte.
  • Vær sensitiv og bruk et inkluderende språk. En god undersøkelse om mangfold bør være respektfull. Test derfor spørsmålene på forhånd med en liten målgruppe, og bruk et inkluderende språk for å bygge tillit hos deltakerne.

  Utfordringer knyttet til en mangfoldsundersøkelse

  Det kan oppstå en rekke utfordringer i forbindelse med mangfoldsundersøkelser som må vurderes nøye.

  Personvern

  Et viktig element er utvilsomt å beskytte sensitive data, særlig når det gjelder spørsmål om medarbeideres kjønnsidentitet, etnisitet eller seksuelle legning. Det er svært viktig å sørge for at dataene som innhentes, lagres og behandles på en sikker måte, og at deltakerne informeres om hvordan opplysningene håndteres.

  Motstand fra medarbeidere

  Enkelte medarbeidere kan være skeptiske til mangfoldsundersøkelser, særlig om de er bekymret for personvernet eller bruken av dataene som samles inn. Det er viktig å oppmuntre til åpen kommunikasjon og formidle fordelene med undersøkelsen på en tydelig måte for å vinne medarbeidernes tillit.

  Manglende vilje til å delta

  En av de største utfordringene er ofte å oppnå en tilstrekkelig stor vilje til å delta. Dette kan skyldes flere faktorer, blant annet tidsnød, mistillit til formålet med undersøkelsen eller frykt for negative konsekvenser. For å øke medarbeidernes motivasjon til å delta, er det viktig at deltakelsen er frivillig, og at det tilbys insentiver eller belønninger.

  Kulturell sensitivitet

  I multinasjonale organisasjoner må det tas hensyn til kulturelle forskjeller og sensitivitet for å sikre at mangfoldsundersøkelsen er relevant og akseptabel for alle medarbeidere. Det er viktig å utforme undersøkelsen slik at den gjenspeiler mangfoldet i arbeidsstokken og ikke ekskluderer eller diskriminerer enkelte grupper

  Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

  Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

  Hvorfor bør ledere støtte mangfold og inkludering?

  Det er avgjørende at ledere og ledergruppen har et sterkt engasjement for mangfold og inkludering. Ledernes engasjement sender et tydelig budskap til hele organisasjonen og oppmuntrer medarbeiderne til også å engasjere seg i mangfold og inkludering.

  Ledere spiller en avgjørende rolle i utformingen av retningslinjer og tiltak for å fremme mangfold og inkludering. Dersom ledergruppen ikke prioriterer disse spørsmålene, eller ikke har den nødvendige kompetansen, kan innsatsen være forgjeves.

  Derfor er det viktig at ledere ikke bare er bevisste på betydningen av mangfold og inkludering er, men også jobber aktivt for å fremme disse verdiene. Dette kan blant annet innebære å tilby opplæring, sette og følge opp klare mål og skape et inkluderende arbeidsmiljø der mangfold oppmuntres og verdsettes.


  Lesetips!

  Hvilken innflytelse har ledere på det generelle engasjementet blant medarbeiderne?

  I denne e-boken forklarer vi blant annet driveren «lederskap». Du kan også lese mer om vår engasjementsmodell som består av 7 andre drivkrefter for medarbeiderengasjement, med 22 underfaktorer.


  Tips fra Netigate Consulting vedrørende implementering

  Når det skal gjennomføres en undersøkelse om mangfold, er det viktig med retningslinjer for intern kommunikasjon og samhandling. Klare retningslinjer fremmer respektfull atferd på arbeidsplassen. Det er også viktig å ha en plan for hvordan resultatene skal behandles: formidle resultatene internt på en sensitiv måte og sørg for konfidensialitet.

  Det er også viktig å handle på grunnlag av dataene som innhentes, og ikke bare samle dem inn. Dette kan omfatte nye retningslinjer eller opplæring. Samlet sett bør implementeringen ses på som en del av en helhetlig tilnærming som fremmer mangfold og inkludering i hele organisasjonen.

  Vårt Netigate Consulting-team hjelper deg gjerne med å lage et skreddersydd spørreskjema for mangfoldsundersøkelser. Du kan også prøve vårt spørreundersøkelse verktøy kostnadsfritt (til testkontoen), eller book en personlig demo (inkludert feedback-konsultasjon) hos oss.

  Prøveversjon av en undersøkelse om mangfold og inkludering

  Ta en titt på denne prøveversjonen og få et førsteinntrykk av undersøkelsen og undersøkelsesverktøyet vårt.


  Få også med deg våre tips angående valg av tilbakemeldingsverktøy!


  Sammendrag: Mangfoldsundersøkelser er svært viktig i dag

  Avslutningsvis kan vi si at en mangfoldsundersøkelse er avgjørende for at virksomheter skal kunne fremme mangfold og inkludering på arbeidsplassen. Den innsikten du får, gjør det mulig å iverksette målrettede tiltak og skape langsiktige endringer i bedriftskulturen.

  Samtidig som man må ta hensyn til utfordringer som personvern og manglende vilje til å delta, er det spesielt viktig at ledere og ledergruppen aktivt støtter mangfold og inkludering. Det er bare gjennom en helhetlig tilnærming som setter klare mål, samt kommuniserer og implementerer resultatene av mangfoldsundersøkelser på en sensitiv måte, at organisasjoner kan skape et inkluderende arbeidsmiljø der mangfold blir sett på som en styrke.