Textanalys har anlänt! Klicka här för att lära dig mer.

Exempel på 360 graders feedbackfrågor

En anställd i din organisation har utfört högkvalitativt arbete under hela året och du känner att det är dags att överväga en befordran till ledningen. För att inte endast gå på en känsla kan 360 graders utvärdering ge dig stöd i dina observationer. I den här artikeln ger vi dig en lista över exempel på 360 feedbackfrågor att ta med. Frågorna kan användas under hela året eller när en omfattande utvärdering krävs.

Vad är 360 graders feedback?

Det är viktigt att noga överväga målet med de 360 graders utvärderingar som du genomför. Vi på Netigate rekommenderar våra kunder att inte se 360 graders utvärderingar som prestationsmätningar, utan som ett underlag för en anställdas utveckling.

360° utvärderingar efterfrågar feedback från medarbetare, chefer och direktrapporter. Resultatet ger en mer balanserad bild av en anställds färdigheter som kollega, ledare eller chef. Till skillnad från traditionella prestationsutvärderingar fångar och bedömer 360 graders feedback en anställds utveckling – särskilt i en arbetsgrupp. 360 graders feedback handlar alltså inte om att utvärdera prestationen utan ska snarare ge en tydlig överblick över den anställdes styrkor och eventuella utvecklingsområden.

Syftet med en 360 graders utvärdering

Som tidigare nämnts är syftet med en utvärdering som denna inte en resultatrapport. Istället handlar det om att förstå företagskulturen som helhet. Ledarskap är en viktig drivkraft för medarbetarengagemang i allmänhet, så därför måste det anpassas till företagets värderingar. Och att du på så sätt upptäcker styrkor hos dina chefer, en 360 graders feedbackutvärdering hjälper också till att identifiera områden som annars lätt kan gå obemärkt förbi. Det ger en möjlighet att arbeta med ledarskapet tillsammans för att skapa ett bättre medarbetarengagemang, arbetsmiljö och ytterligare långsiktig utveckling.

Exempel på 360 graders feedbackfrågor

360 graders utvärderingar kan vara svåra att få till. Om du ber en grupp kollegor om feedback kring en viss medarbetare måste du se till att skapa frågor som fungerar för hela arbetsplatshierarkin.

Dessutom har alla organisationer unika värderingar och egenskaper. Så därför bör du alltid ändra dina 360 graders feedbackfrågor så att de passar dina värderingar och egenskaper. Och tänk på att dessa exempel på 360 feedbackfrågor är mer av en guide än en mall skrivet i sten för hur man utför en utvärdering som denna.

Eftersom 360 graders utvärderingar traditionellt sätt är anonyma bör ett formulär med 360 feedbackfrågor (och rankningsskalor från 1 till 5) hjälpa till att hålla feedbacken fokuserad och konstruktiv. Vi rekommenderar att du undviker öppna frågor, som kan leda till personliga påhopp. Om kvalitativ feedback är nödvändig, se då till att de som lämnar feedbacken är medveten om att det eventuellt kan kopplas tillbaka till dem.

När du skickar ut 360 graders undersökningar, var noga med att lägga till en detaljerad förklaring av vem som granskas och vilken typ av feedback som önskas. Till exempel:

Här finner du de bifogade frågorna för 360 utvärderingen för “Anställd X”. Svara på frågorna nedan genom att ge en rangordning på skalan baserat på dina individuella interaktioner med medarbetaren.

Dessa svar kommer att kombineras med den återstående feedbacken för att vidare bygga en komplett bild av Anställd X:s ledarskap, kommunikation samt interpersonella, problemlösande och organisatoriska färdigheter.

exempel på 360 utvärderingsfrågor

Låt oss ta en titt på några ämnen som kan täckas genom våra exempel på 360 graders undersökningar för chefer.

Ledarskapsfärdigheter

 • Tar medarbetaren en ledande roll i projekt eller uppdrag?
 • Är medarbetaren en motiverande kraft i teamet?
 • Lägger medarbetaren sitt eget ego och ambition åt sidan när det gäller projekt i team?
 • Värderar och tar medarbetaren ansvar för projektresultat?

Kommunikationsfärdigheter

 • Kommunicerar medarbetaren bra med sina medarbetare?
 • Är medarbetaren öppen för att få feedback från sina kollegor?
 • Lyssnar medarbetaren, inte bara aktivt, utan också söker förtydliganden på områden de inte förstår sig på?
 • Kommunicerar medarbetaren bra utanför sin egen avdelning?

Läs mer: 360 graders feedback för chefer


Interpersonella färdigheter

 • Samarbetar medarbetaren bra med sina kollegor?
 • Har det funnits någon konflikt mellan den anställde och andra medlemmar i teamet?
 • Uppmärksammar eller berömmer medarbetaren sina kollegor för deras prestationer?

Problemlösande färdigheter

 • Kan medarbetaren arbeta självständigt (dvs. utan ledning från en chef)?
 • Är medarbetaren avgörande när det är dags att välja riktning?
 • Reagerar medarbetaren snabbt på oväntade utmaningar eller hinder?

Organisatoriska färdigheter

 • Är medarbetaren medveten om organisationens främsta mål?
 • Lever medarbetaren efter våra företagsvärderingar varje dag?
 • Har medarbetaren fokus på kunden i första hand?

Motivation

 • Är medarbetaren engagerad och motiverad?
 • Visar medarbetaren sin motivation för andra?
 • Kan medarbetaren motivera andra?

Placering av värderingar

 • Är medarbetaren anpassad till företagets värderingar i sin arbetsmoral?
 • Arbetar medarbetaren mot företagets mål och visioner?
 • Kan medarbetaren kommunicera företagets värderingar till andra?
 • Är medarbetaren involverad och engagerad i att anpassa nya idéer till företagets värderingar?

Dessa exempel på 360 feedbackfrågor hjälper dig att komplettera dina pågående processer. Tänk på att 360 recensioner kan, om de görs dåligt, vara en felaktig användning av resurser. Därför är det viktigt att maximera dessa möjligheter för att ge din organisation den bästa möjliga data. Har du dock en organisation som värdesätter ständiga förbättringar och professionell utveckling, är 360 ett måste i din HR-verktygslåda.

Utrymme för kommentarer

Förutom exemplen på 360 feedbackfrågor, som fokuserar på dina chefers kärnkompetenser, bör du även lämna utrymme för ytterligare feedback. Vissa frågor kan kräva uppföljningsrutor, där de som ger feedback kan lämna kommentarer eller anmärkningar. Detta kan vara ett bra utrymme för att utveckla eller lyfta fram vissa styrkor eller svagheter. Detta kommer hjälpa dig att få en tydligare bild utöver rankningar. Var dock medveten om att inkludera den vägledning som vi nämnde ovan: att kommentarer kan spåras till respondenterna. Var noga med att kommunicera att feedbacken måste vara konstruktiv.

Att endast göra en 360 graders utvärdering är inte alltid det bästa. Med det sagt är det bra att se 360 graders feedback som en komplement till andra typer av medarbetarundersökningar.

Är du intresserad av att komma igång med 360 graders feedbackundersökningar, men inte helt säker på vart du ska börja? Kontakta oss via vårt kontaktformulär eller starta din kostnadsfria 30-dagars provperiod idag och ta del av vår mall för 360 graders feedback.

Skicka ut din första undersökning på några minuter

Prova vår kraftfulla undersökningsplattform kostnadsfritt i 30 dagar

Skapa ett testkonto