För att inte endast gå på en känsla när beslut ska tas kan en 360-graders feedbackundersökning ge dig stöd i dina observationer. I den här artikeln ger vi dig en lista över exempel på 360-graders feedbackfrågor att inkludera. Frågorna kan användas under hela året eller när en omfattande utvärdering krävs.

360-graders feedback

För dig som först vill lära dig mer om vad 360-graders feedback är och vilka varianter och fördelar det finns rekommenderar vi att du läser: Definition, varianter och fördelar med 360-graders feedback


Skapa din första undersökning på några minuter.

With Netigate, you have access to 360-degree feedback templates. Try our platform free for 30 days. No strings attached!

Testa kostnadsfritt Begin your Netigate free trial.

Exempel på 360-graders feedbackfrågor

360-graders utvärderingar kan vara svåra att få till. Om du ber en grupp kollegor om feedback kring en viss medarbetare måste du därför se till att skapa frågor som fungerar för hela arbetsplatshierarkin.

Dessutom har alla organisationer unika värderingar och egenskaper. Så därför bör du alltid ändra dina 360-graders feedbackfrågor så att de passar dina värderingar och egenskaper. Och tänk på att dessa exempel på 360-feedbackfrågor är mer av en guide än en mall skriven i sten för hur man utför en evaluering som denna.

Eftersom 360-graders evalueringar traditionellt sätt är anonyma bör ett formulär med 360-graders feedbackfrågor (och rankningsskalor från 1 till 5) hjälpa till att hålla feedbacken fokuserad och konstruktiv. Vi rekommenderar att du undviker öppna frågor, som kan leda till personliga påhopp. Om kvalitativ feedback är nödvändig, se då till att de som lämnar feedbacken är medveten om att det eventuellt kan kopplas tillbaka till dem.

När du skickar ut 360-graders undersökningar är det därför viktigt att lägga till en detaljerad förklaring av vem som granskas och vilken typ av feedback som önskas. Exempelvis såhär:

Här finner du de bifogade frågorna för 360-graders utvärderingen för ”Anställd X”. Svara på frågorna nedan genom att ge en rangordning på skalan baserat på dina individuella interaktioner med medarbetaren.

Dessa svar kommer att kombineras med den återstående feedbacken för att vidare bygga en komplett bild av Anställd X:s ledarskap, kommunikation samt interpersonella, problemlösande och organisatoriska färdigheter.

exempel på 360-graders feedback

I vår software för 360 feedback hittar du även färdiga mallar redo att att användas. Skapa ett konto idag och skicka ut din första undersökning inom några minuter.


Låt oss ta en titt på några ämnen som kan täckas genom våra exempel på 360-graders undersökningar för chefer och ledare.

Ledarskapsfärdigheter

 • Tar medarbetaren en ledande roll i projekt eller uppdrag?
 • Är medarbetaren en motiverande kraft i teamet?
 • Lägger medarbetaren sitt eget ego och ambition åt sidan när det gäller projekt i team?
 • Värderar och tar medarbetaren ansvar för projektresultat?

Om du vill lära dig mer om vad 360-graders undersökningar är har vi e-boken för dig! Du hittar den här: Utveckla ledarskapet med feedback


Kommunikationsfärdigheter

 • Kommunicerar medarbetaren bra med sina medarbetare?
 • Är medarbetaren öppen för att få feedback från sina kollegor?
 • Lyssnar medarbetaren, inte bara aktivt, utan också söker förtydliganden på områden de inte förstår sig på?
 • Kommunicerar medarbetaren bra utanför sin egen avdelning?

Interpersonella färdigheter

 • Samarbetar medarbetaren bra med sina kollegor?
 • Har det funnits någon konflikt mellan den anställde och andra medlemmar i teamet?
 • Uppmärksammar eller berömmer medarbetaren sina kollegor för deras prestationer?

Problemlösande färdigheter

 • Kan medarbetaren arbeta självständigt (dvs. utan ledning från en chef)?
 • Är medarbetaren avgörande när det är dags att välja riktning?
 • Reagerar medarbetaren snabbt på oväntade utmaningar eller hinder?

Organisatoriska färdigheter

 • Är medarbetaren medveten om organisationens främsta mål?
 • Lever medarbetaren efter våra företagsvärderingar?
 • Har medarbetaren fokus på kunden i första hand?

Motivation

 • Är medarbetaren engagerad och motiverad?
 • Visar medarbetaren sin motivation för andra?
 • Kan medarbetaren motivera andra?

Placering av värderingar

 • Anpassar sig medarbetaren till företagets värderingar i sin arbetsmoral?
 • Arbetar medarbetaren mot företagets mål och visioner?
 • Kommunicerar medarbetaren företagets värderingar till andra?
 • Är medarbetaren involverad och engagerad i att anpassa nya idéer till företagets värderingar?

Dessa exempel på 360-graders frågor hjälper dig att komplettera dina pågående processer. Tänk på att 360-graders undersökningar kan, om de görs dåligt, vara en felaktig användning av resurser. Därför är det viktigt att maximera dessa möjligheter och förstå hur du förbättrar din 360-graders evaluering och ger din organisation den bästa möjliga data. Så, har du en organisation som värdesätter ständig förbättring och professionell utveckling är 360-graders feedback ett måste i din HR-verktygslåda.

Utrymme för kommentarer

Förutom exemplen på 360-graders frågor, som fokuserar på dina chefers kärnkompetenser, bör du även lämna utrymme för ytterligare feedback. Vissa frågor kan kräva uppföljningsrutor, där de som ger feedback kan lämna kommentarer eller anmärkningar. Detta kan vara ett bra utrymme för att utveckla eller lyfta fram vissa styrkor eller svagheter. Detta kommer hjälpa dig att få en tydligare bild utöver rankningarna. Dock är det bra att vara medveten om att inkludera den vägledning som vi nämnde ovan om att kommentarer kan spåras till respondenterna. Var noga med att kommunicera att feedbacken måste vara konstruktiv.

Att endast göra en undersökning för 360 feedback är inte alltid det bästa. Men med det sagt är det bra att se 360 feedback som en komplement till andra typer av medarbetarundersökningar.

exempel på 360-graders feedback

Hur Münich Leadership Group jobbar med 360-graders feedback

Feedback är ett oerhört viktigt ämne, men används alldeles för lite av cheferna. En gemensam nämnare för alla sektorer och nivåer är att anställda och chefer, var och en från sin chef, vill ha tydligare och mer handlingsbaserad feedback – vilket tyvärr fortfarande inte sker i full utsträckning. – Klaus Dürrbeck, Partner på MLG

Münich Leadership Group använder Netigate som en del av sin utvecklingsplan på ledningsnivå. De använder skräddarsydda 360-graders frågor från Netigate för att ta reda på utmaningar och styrkor i sin ledningsgrupp för att därefter kunna skapa en hållbar förändring. Efter varje utvärdering använder MLG sina insikter från de insamlade uppgifterna för att skapa åtgärder och utbildningsmöjligheter. Dessutom använder MLG Netigate för utbildningsrelaterade feedbackundersökningar och pulsundersökningar

Syftet med en 360-graders feedbackundersökning

Det är viktigt att noga överväga målet med de 360-graders undersökningar som du genomför. Vi på Netigate rekommenderar våra kunder att inte se 360-graders undersökningar som prestationsmätningar, utan som ett underlag för anställdas utveckling.

360-graders undersökningar efterfrågar feedback från medarbetare, chefer och direktrapporterande medarbetare. Ledarskap är en viktig drivkraft för medarbetarengagemang i allmänhet, därför måste det anpassas till företagets värderingar. Resultatet ger en mer balanserad bild av en anställds färdigheter som kollega, ledare eller chef. Till skillnad från traditionella prestationsutvärderingar fångar och bedömer 360-graders feedback en anställds utveckling – särskilt i en arbetsgrupp. 360-graders feedback handlar alltså inte om att utvärdera prestationen utan ska snarare ge en tydlig överblick över den anställdes styrkor och eventuella utvecklingsområden. Det ger en möjlighet att arbeta med ledarskapet tillsammans för att skapa ett bättre medarbetarengagemang, arbetsmiljö och långsiktig utveckling.


Såhär kommer du igång!

Vi hoppas du känner dig redo att komma igång med vår plattform för employee experience direkt, men om du behöver stöttning finns vi på Netigate såklart här! Här kan du läsa mer om vår software för 360 feedback. Du kan också boka en demo, kontakta oss via vårt kontaktformulär eller starta din kostnadsfria 30-dagars provperiod idag. Vi har både mallar du kan använda, eller så kan du skapa din helt egna 360-graders feedbackundersökning. Behöver du stöttning i ditt arbete erbjuder vi även en paketering för 360 feedback där vi hjälper dig med insikter och rekommenderade åtgärder för att förstå, utveckla och coacha dina ledare för att skapa framgångsrika team.