Når vi tenker på spørreundersøkelser, tenker vi ofte på et enkelt spørsmål om å rangere noe fra 1-10 eller 0 til 5 stjerner. Tenk på en hvilken som helst anmeldelse av et produkt eller en tjeneste på Google eller TripAdvisor. Markeds- og kundeundersøkelser handler imidlertid om mer enn bare kvantitativ innsamling av informasjon. Selv om disse er nyttige, har det aldri vært enklere å få mer inngående innsikt gjennom kvalitative undersøkelser. Vi skal se nærmere på hva dette innebærer og hvordan du kan gjennomføre undersøkelser. Vi vil også snakke om hvordan du analyserer og utnytter dataene for å få utnyttet alle fordeler med kvalitative undersøkelser.

Finne fordeler med kvalitative undersøkelser

Hva er kvalitative undersøkelser og data?

Som nevnt innledningsvis, er det et skille mellom en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse. Med kvantitativ menes en mengde, som for eksempel antall respondenter og poengsummen de gir deg. Det gir deg en god tallmessig oversikt over en generell stemning eller holdning. Dette brukes i målinger som Customer Satisfaction Score (CSAT), som evaluerer den generelle kundetilfredsheten. Eller Net Promoter Score (NPS), som gir deg en pekepinn på kundelojaliteten. Disse målingene kan også brukes for medarbeidere, som eNPS.

Les også hvordan du kan øke engasjementet med Netigate EX Engage

Kvalitative undersøkelser stikker imidlertid dypere enn bare tall. De kan gi deg mer informasjon om årsakene til at respondentene har svart som de har gjort. De utfyller de kvantitative undersøkelsene ved å gi deg årsakene til vurderingene. Det er derfor mange fordeler med kvalitative undersøkelser når du innlemmer dem i feedbackstrategien din.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

 • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
 • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
 • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Nytte og fordeler med kvalitative undersøkelser

Selv om det kan virke skremmende å gjennomføre kvalitative undersøkelser, er det mange fordeler som følger med. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til

 • Kvalitet på innsikt: Som nevnt kan kvalitative undersøkelser fange opp aspekter som har en tendens til å gå tapt i andre typer undersøkelser; som følelser, stemninger og holdningsendringer. Det bidrar til å fange opp finessen i svarene og forstå hvorfor. Dessuten er det lettere å se ulike trender og oppdage hva respondentene setter pris på.
 • Respondentenes engasjement: Respondentene kan uttrykke seg friere i fritekstsvar. Kvalitative undersøkelser er mindre avgrensede og inviterer til deltakelse mer fritt og på deres premisser. Den legger også vekt på å verdsette de individuelle bidragene. Derfor har de en tendens til å skape større engasjement hos respondentene.
 • Mindre respondenttretthet: Dersom respondentene er mer engasjerte, er det mindre sannsynlig at de blir slitne. Dette er spesielt nyttig ved oppfølgingshenvendelser eller sporing over en lengre periode.
 • Kostnads- og tidseffektivitet: Avhengig av hvilken type undersøkelse du gjennomfører, kan kvalitative undersøkelser være en enkel, virkningsfull og kostnadseffektiv måte å innhente informasjon på. Nettbaserte undersøkelser med åpne spørsmål dominerer denne kategorien.
 • Fleksibilitet: Kvalitative undersøkelser gir ikke bare respondentene mulighet til å være fleksible i måten de svarer på. Den gir deg også mulighet til å være fleksibel i måten du går frem på – og gir deg rom for å tilpasse prosessen over tid. Undersøkelsene kan utvides etter at de innledende fasene har avdekket visse punkter som kan utforskes nærmere, og mer detaljert.

Men for å lykkes må kvalitative og kvantitative undersøkelser kombineres slik at du får et helhetsbilde. Har du først de overordnede tallene, kan du gå dypere inn i dem med en kvalitativ tilnærming. Eller du kan starte med kvalitative undersøkelser for å avgrense hvilke tall du ønsker å måle, og følge opp med for eksempel en kvantitativ undersøkelse.

Bruke spørreskjema er en fordel i gjennomføringen av kvalitative undersøkelser

Det finnes flere måter å utnytte fordeler med kvalitative undersøkelser ved å innhente verdifulle data:

 • Intervjuer: Du kan gjøre korte intervjuer når folk har kjøpt et produkt, besøkt et arrangement eller testet en opplevelse. Dette er en god måte å få et førsteinntrykk av hva folk mener om det de nettopp har prøvd, og hva de føler om det. Du trenger bare å ha en person eller to på plass for å fange opp folk, for eksempel når de er på vei ut.
 • Fokusgrupper: Dette er en fin måte å teste ut nye produkter eller funksjoner på, eller vurdere et produkt som har vært på markedet en stund. Selv om fokusgrupper er mer tid- og kostnadskrevende, er det en god måte å komme i kontakt med eksisterende kunder, eller utforske nye målgrupper, på. De gir dyptgående tilbakemeldinger, men er kanskje ikke så omfattende fordi de er begrenset til deltakelse på stedet. Dette reduserer antallet meninger til bestemte personer, så sørg for at de er representative for den demografien du ønsker å undersøke.
 • (Nettbaserte) undersøkelser: Den enkleste og mest effektive metoden for å samle inn kvalitative data er sannsynligvis spørreundersøkelser. Du kan utforme, tilpasse og sende ut spørreundersøkelser med åpne spørsmål til et stort antall respondenter på en fleksibel måte. Nøkkelen er å velge riktig spørreundersøkelsesverktøy som lar deg gjøre dette, og som også tilbyr gode analyseverktøy. Dette skal vi se nærmere på nedenfor.

Slik kommer du i gang: Utforming av en undersøkelse

Som vi allerede har vært inne på, er nøkkelen til å utnytte fordelene ved kvalitative undersøkelser i spørreskjemaer å bruke åpne spørsmål. I stedet for å rangere på en skala, lar du respondentene skrive inn fritekstsvar. På denne måten kan du virkelig få tak i deres holdninger til virksomheten og produktene/tjenestene dine. Det gir deg også muligheten til å se hva som ligger bak svarene deres. Du kan dermed få verdifull innsikt i mulige endringer og oppdateringer. Det er også nyttig i forbindelse med markedsundersøkelser, ettersom det kan gi en pekepinn på hva som mangler, eller hvor nye trender fører hen i målgruppen din.

Sørg uansett for at spørsmålene dine er korte og presise. Ellers kan du få vage eller usammenhengende svar. Åpne spørsmål krever presisjon og god planlegging for å finne riktig lengde, struktur og tema. Heldigvis kan vi hjelpe deg med dette! Ta en titt på vår ultimate guide til åpne spørsmål.

Analyser og rapportering: Tekst- og sentimentanalyse

Det vanskeligste med en kvalitativ undersøkelse er å analysere datamengden som samles inn. Fritekstsvar betyr at det ikke finnes noen enkel måte å gå gjennom dem på. Det virker også utrolig tidkrevende og vanskelig å finne trender. De siste årene har imidlertid utviklingen av kunstig intelligens gjort denne delen av arbeidet til en lek. Bruk en løsning for spørreundersøkelser som inkluderer verktøy som tekstanalyse og sentimentanalyse. Da kan du registrere massevis av data og identifisere fellesnevneren i svarene. Du kan også utarbeide omfattende rapporter for å presentere resultatene.


Finn ut hvordan du får meningsfull innsikt fra tekst uten det tunge grovarbeidet!


Vil du også utnytte fordeler med kvalitative undersøkeler?

Det er liten grunn til å vente med å få innsikt i både kunders og medarbeideres tanker og følelser vedrørende din virksomhet. Med Netigates kraftige undersøkelsesverktøy kan du finne ut alt dette, og mer, og i tillegg ha med deg Netigate Consulting på laget. Det er viktig å få vite hva som er bra, eventuelle utfordringer og samtidig få hjelp til å finne rette tiltak å iverksette.

Kom i gang med Netigate i dag! Book en demo eller test ut med vår 30-dagers kostnadsfrie prøveperiode.