I Netigate, har vi tatt initiativ til Purpose prosjektet for å undersøke nærmere hvordan ansattes lojalitet til arbeidsgiveren har utviklet seg siden 2019. Vi har samlet data fra 274 ulike selskaper som bruker Netigates software og som har målt sin employee Net Promoter Score i løpet av 2019, 2020, og 2021. Dataene i rapporten består av over 200 000 eNPS svar, som bidrar til å forstå hvordan medarbeiderlojaliteten har utviklet seg siden COVID-19 pandemien oppsto.


Last ned hele rapporten her.


Hva er medarbeiderlojalitet og hvorfor er det viktig?

Lojale medarbeidere er hjørnesteinen i en virksomhet. De er ambassadører som er engasjerte og fornøyde på jobben, og vil aktivt markedsføre virksomheten positivt ved hjelp av «word of mouth». Dette gir vekst for ansatte og kunder, både internt og eksternt.

Det er en sammenheng mellom medarbeiderlojalitet og kundelojalitet. En lojal medarbeider er engasjert og entusiastisk over sitt arbeid og sin virksomhet, og dette vil påvirke andre kolleger og kunder positivt.

Andre fordeler for virksomheter, er at engasjerte og lojale medarbeidere er mer produktive, kreative og fører til reduksjon av kostnader. Høyt lojalitetsnivå og engasjement kan også resultere i forbedret økonomisk resultat for virksomheter.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

70 % av selskapene som målte sin eNPS i både 2019 og 2020 opplevde en positiv utvikling i sin score

Blant selskapene som er inkludert i rapporten, så vi at medarbeiderlojaliteten steg fra 2019 til 2020. I 2019, var eNPSen i gjennomsnitt på 9, med en jevn spredning mellom ambassadører, passive og kritikere. I 2020, året COVID-19 pandemien brøt ut, økte den gjennomsnittlige eNPSen til 17. Ansatte viste mer lojalitet til arbeidsgiveren sin. Så ser vi at scoren faller litt i 2021, fra 17 til 13, noe som også sammenfaller med den store oppsigelsesbølgen (the Great Resignation) som fikk fotfeste i siste halvdel av 2021.

Diagram over ansattes lojalitet til arbeidsgiveren fra 2019 til 2021.

Hvordan skaper man medarbeiderlojalitet?

Vårt hovedmål med rapporten var å undersøke hvordan utviklingen av medarbeiderlojalitet har vært og er. Samtidig har vi også vært nysgjerrige på hvilke faktorer som skaper medarbeiderengasjement og -lojalitet. I 2019 og 2020, gjennomførte Netigate en panelundersøkelse der over 3 000 svenske medarbeidere svarte på spørsmål som omhandlet drivere for engasjement, i kombinasjon med eNPS-spørsmålet. Analyse av resultatene viser at faktorer som angår ledelse, arbeidsoppgaver, personlig utvikling og klarhet rundt organisatoriske visjoner og mål, er nært knyttet til ansattes lojalitet.

COVID-19’s påvirkning på ansattes lojalitet til arbeidsgiveren

Utbruddet av COVID-19-pandemien i mars 2020 førte til store endringer i både privat- og arbeidslivet. En av de største endringene har vært medarbeideres skifte til økt bruk av hjemmekontor.

En undersøkelse gjort av Netigate i januar 2021 viste at 32 % av svenske medarbeidere fortsatt kun jobbet hjemmefra, 47 % jobbet fra deres ordinære arbeidsplass, og 21 % hadde en kombinasjon av disse to.

Selskapene som har lykkes i opprettholde en god kommunikasjon i denne perioden med hjemmekontor, har bedre muligheter til å opprettholde et høyt engasjement og lojalitet blant ansatte.

Effekten av medarbeiderundersøkelser

Vi har også undersøkt hvordan bruken av medarbeiderundersøkelser – eller mangelen på den – påvirker eNPS scoren. Våre undersøkelser viser at medarbeiderne i Sverige som ikke deltok i noen form for medarbeiderundersøkelse i 2019 eller i 2020, har en lavere eNPS score sammenlignet med de selskapene som brukte Netigate-verktøyet til å skape minst en medarbeiderundersøkelse i samme periode.

En viktig del av arbeidet med medarbeiderundersøkelser, er håndteringen av resultatene man får og tiltaksarbeidet rundt dette slik at man kan skape forbedring i virksomheten. Dersom et selskap ikke lykkes i denne oppfølgingen, kan det skape frustrasjon blant medarbeiderne og resultere i lavere lojalitet.


Klar for å starte å undersøke din egen eNPS?

Les vår guide til employee Net Promoter Score og lær mer om Netigates eNPS software her.