Å måle medarbeiderengasjement er viktig for å kartlegge de ansattes engasjement og lojalitet til virksomheten. Det hjelper deg også med å identifisere faktorer som motiverer medarbeiderne og bidrar til at de trives. På den annen side hjelper det deg også med å avdekke områder som kan føre til friksjon og potensielle turnover. I denne artikkelen tar vi for oss det grunnleggende: Hvordan bruker man en spesialutviklet programvareløsning for medarbeiderengasjement, og gå gjennom noen eksempler på spørsmål om medarbeiderengasjement?

Lage spørsmål om medarbeiderengasjement
Innholdsfortegnelse

  Hva er medarbeiderengasjement?

  Som vi har vært inne på før, henger medarbeiderengasjement nært sammen med medarbeidertilfredshet. Likevel er det forskjell på dem. Engasjement kan betraktes som en av de viktigste drivkreftene bak tilfredshet, og er dermed en del av tilfredshet. Dersom medarbeiderne er engasjerte, betyr det at de er mer motiverte og dermed mer tilfredse. Det er mange faktorer som kan bidra til å skape engasjerte medarbeidere. Blant disse kan vi nevne en variert og balansert arbeidsmengde, et sunt arbeidsmiljø og at de personlige verdiene samsvarer med virksomhetens.

  Dette er noe vi alle har opplevd: Dersom vi brenner for og bryr oss om det vi gjør, og på den måten er engasjerte og motiverte, er vi lykkeligere og mer produktive. Høyt medarbeiderengasjement er derfor gunstig for virksomheten på flere områder. Det kan redusere gjennomtrekken av medarbeidere, og du beholder personalet, fordi det fremmer lojalitet og tilfredshet. Det er også økonomisk fordelaktig fordi høy turnover er mer kostbart for en bedrift – se vår artikkel om ROI av Employee Experience.

  Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

  Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

  Hvorfor og hvordan måle medarbeiderengasjement

  For å finne ut hvor engasjerte medarbeidere du har, er det mest effektive å lytte aktivt til dem. Dette gjøres best gjennom medarbeiderundersøkelser. Å etablere en feedbackkultur i virksomheten er fordelaktig på en rekke områder. Det skaper en kultur der man aktivt lytter til de ansatte (Voice of Employee), og viser dermed også medarbeiderne at du er villig til å skape positive og effektive endringer i deres favør. Dette er igjen positivt for virksomheten, ettersom det i det store og hele øker medarbeideropplevelsen, tilfredsheten, trivselen og inntektene.

  Den enkleste måten å skape en kultur for medarbeiderfeedback på er å bruke en spesiell plattform for medarbeiderengasjement som gjør det enkelt å automatisere og administrere prosessen. Med en god plattform kan du sende enkle, men effektive pulsundersøkelser til medarbeiderne og få umiddelbar innsikt i sanntid.

  Verktøy som Netigate EX, kan også knytte feedback fra medarbeiderne til spesifikke drivere for engasjement. Og på denne måten blir det enklere å måle de ulike faktorene som påvirker medarbeiderengasjement. Du kan for eksempel følge med på når scoren på drivkreftene for «utvikling» eller «kultur» faller som følge av tilbakemeldinger fra medarbeiderne, og iverksette målrettede tiltak for å oppnå forbedringer.


  Last ned e-boken: 8 drivkrefter for medarbeiderengasjement


  De viktigste temaene for spørsmål om medarbeiderengasjement

  Når du skal utvikle en undersøkelse om medarbeiderengasjement, må du tenke gjennom hvilke områder som påvirker engasjementet. Du må også tenke på hvilke faktorer innenfor disse områdene som er drivere for engasjement, og hvilke som kan ha motsatt effekt. Her er noen sentrale temaer som er knyttet til medarbeiderengasjement:

  Bedriftskultur og arbeidsmiljø

  Dette omfatter alt fra arbeidsmiljøet til den vage, men overordnede følelsen og stemningen som skapes på arbeidsplassen. Det kan også dreie seg om bestemte verdier som organisasjonen står for, mer spesifikke driftsprosesser og den generelle balansen mellom arbeid og fritid. Det henger sammen med de to neste kategoriene.

  Kommunikasjon og samarbeid

  Tenk over hvilke kommunikasjonskanaler og -toner som benyttes? Hvordan påvirker de medarbeiderne? Hvordan styres og gjennomføres teamarbeid og samarbeid?

  Lederskap

  Lederstilen har en direkte innvirkning på de ansattes medarbeidertilfredshet og -engasjement. Tenk på forholdet mellom ledergruppen og medarbeiderne.

  Arbeidsmengde, forventninger og varierte arbeidsoppgaver

  Settes det realistiske mål? Er arbeidsmengden balansert og i tråd med forventningene? Er arbeidsoppgavene varierte eller repeterende?

  Ressurser og støtte for engasjerte medarbeidere

  Hva slags ressurser og støtte stiller dere til rådighet? Det kan dreie seg om alt fra tydelige instrukser fra lederne til støtte for psykisk helse, eller til og med visse ytelser.

  Ansvarsområder og karriereutvikling

  Er roller og ansvarsområder klart definert eller er de mer flytende? Er det en rettferdig fordeling av ansvarsområder? Føler medarbeiderne at de kan arbeide selvstendig, eller føler de seg detaljstyrt? Føler de at de har mulighet til å utvikle seg, eller opplever de at de står i stampe?

  Opplæring, karriereutvikling og kompetanseheving

  Dette henger sammen med ovenstående. Tilbyr dere muligheter for opplæring, utvikling og tilegnelse av nye kvalifikasjoner? Er de obligatoriske eller frivillige?

  Lønn og andre goder

  Føler medarbeiderne at lønnen deres gjenspeiler arbeidet deres på en tilfredsstillende måte? Følger dere lønnsstandardene for de aktuelle stillingene? Hvilke goder tilbyr dere, og hvilke er faktisk nyttige for de ansatte?

  Mangfold og inkludering

  Føler de ansatte seg representert og støttet i virksomheten? Føler de seg trygge og komfortable? Føler medarbeiderne at de får støtte om de har spesielle behov? Er det fokus på mangfold og inkludering?

  Engasjerte medarbeidere er tilfredse medarbeidere

  Eksempler på spørsmål om medarbeiderengasjement

  Ovenfor har vi allerede foreslått enkelte spørsmål å vurdere i forbindelse med utarbeidelsen av en medarbeiderundersøkelse. Men hva slags spørsmål om medarbeiderengasjement er det egentlig lurt å stille i en slik undersøkelse? Hvordan formulerer du dem, og hva bør du gjøre og ikke gjøre?

  Lukkede vs. åpne spørsmål

  Gode spørsmål om medarbeiderengasjement er konkrete og konsise, noe som gjør det enkelt å evaluere svarene. Du kan inkludere spørsmål med vurderingsskalaer, for eksempel «På en skala fra 1-10, hvor tilfreds er du med variasjonen i de daglige arbeidsoppgavene?». Hvis du ønsker å få mer spesifikk innsikt, bør du også inkludere åpne oppfølgingsspørsmål. Dette gir medarbeiderne mulighet til å utdype svarene i fritekst. For å følge opp eksemplet ovenfor kan du for eksempel spørre: «Vennligst angi hvilke oppgaver som føles ensformige for deg.» Ved hjelp av et verktøy for tekstanalyse kan du på en effektiv måte avdekke fellestrekk og trender og få innsikt i data som du kan handle på.

  Hva bør unngås i spørsmål om medarbeiderengasjement

  🚫 Spørsmål som føles for personlige eller direkte

  Dette omfatter blant annet: «Påvirker jobben forholdet ditt?» eller «Er det en leder du ikke kommer overens med? Hvem og hvorfor?» Slike spørsmål føles påtrengende, vil ikke gi relevante eller brukbare data, og kan dessuten føles så påtrengende at medarbeiderne ikke tør å svare på dem uansett.

  🚫 Uspesifiserte spørsmål

  Du kan ikke regne med å kunne dekke et helt hovedtema fra listen over. Og om du spør: «Hva synes du om kulturen på arbeidsplassen?», vil ikke medarbeiderne vite hvor de skal begynne eller slutte. Det er en god idé å dele spørreskjemaet inn i overordnede temaer, og deretter stille spesifikke spørsmål knyttet til det aktuelle temaet. Nedenfor følger noen eksempler.

  🚫 Subjektive spørsmål

  Dette er litt vrient. Alle tilbakemeldinger er selvfølgelig subjektive. Det vi egentlig mener med det, er ikke selve svaret, men at du benytter subjektive begreper i spørsmålene. Om du for eksempel bare spør «Synes du at arbeidsmiljøet er sunt?» eller «Føler du at du blir rettferdig behandlet?», kan respondentene mene det ene eller det andre om begrepet helse eller rettferdighet, men det vil ikke gi deg faktiske indikatorer på hva som er en sunn arbeidsplass eller rettferdig behandling for dem. Disse spørsmålene må også spesifiseres.

  Eksempler på gode spørsmål om medarbeiderengasjement

  For å unngå de uheldige tilfellene som er beskrevet ovenfor, har vi samlet noen effektive spørsmål om medarbeiderengasjement:

  Struktur: Som nevnt over, vil det å dele opp spørreskjemaet i bestemte deler gjøre det lettere for medarbeiderne å forstå hva spørsmålene handler om. Dersom avsnittet heter «Arbeidsmengde», kan du for eksempel stille følgende spørsmål: «Føler du at målene du har satt deg, kan nås innen den fastsatte tidsrammen?» eller «Føler du at arbeidsoppgavene dine er varierte?».

  Trender og personlige preferanser: Som i eksemplet ovenfor, kan svarene variere, men betyr nødvendigvis ikke det samme for hver enkelt medarbeider. Én medarbeider kan for eksempel ha svart at vedkommende liker varierte arbeidsoppgaver, mens en annen synes det er overveldende og foretrekker faste, rutinemessige oppgaver av samme type. Det dreier seg altså om personlige preferanser. Du kan spørre spesifikt om dette, for eksempel «Foretrekker du å jobbe med ulike prosjekter eller å ha faste, rutinemessige oppgaver?». På den måten kan du få et innblikk i både personlige preferanser og større trender i arbeidsstyrken. Selv om ikke alle personlige preferanser trenger å bli hensyntatt i en bedrift, kan det bidra til å forstå hvorfor noen trives i ulike roller, mens andre føler seg overstimulert eller kjeder seg.

  Konkrete og kortfattede spørsmål som dekker hovedtemaene dine: Dette er en liste med spørsmål som er enkle og lette å besvare og evaluere, samtidig som de dekker et bredt nok datagrunnlag.

  • Hvor fornøyd er du med opplæringsmulighetene som tilbys?
  • Føler du at dine spesielle behov blir ivaretatt? Hvordan kan vi tilrettelegge bedre for deg?
  • Mener du at lønnen gjenspeiler arbeidsmengden og ansvarsområdene dine?
  • Er du tilfreds med kommunikasjonskanalene som benyttes?
  • Hvor tilfreds er du med forholdet til dine ledere/kolleger?

  Er du interessert i å komme i gang med dine spørsmål om medarbeiderengasjement?

  En spesialutviklet medarbeiderplattform som Netigate EX gjør det mulig å dra nytte av fordelene ved å lytte til medarbeiderne. Utover medarbeiderundersøkelser kan Netigate selvfølgelig også bistå med alt innen kundeundersøkelser og markedsundersøkelser. Book gjerne en demo eller start en kostnadsfri 30-dagers prøveversjon av Netigate for å oppleve fordelene!