Dina anställdas röster räknas för vart skulle ditt företag vara idag utan dina anställda? Personalen är både din största kostnad samt din största resurs och anställda som är engagerade och motiverade i sitt arbete är en viktig bidragande faktor i ett företags framgång.

Å andra sidan, olyckliga och omotiverade anställda är långsamma och ineffektiva. Vanligast är detta då personalen har slutat att associera företagets framgång med sin egen framgång. Det kan bero på en dålig ledning, dåliga arbetsförhållanden eller andra faktorer, men oavsett anledning så blir resultatet en arbetskraft som endast uppnår en bråkdel av sin fulla potential.

I många fall kan ett företag undvika att hamna i en denna svåra situation genom att erbjuda sina anställda en möjlighet att få sin röst hörd. Detta innefattar olika feedback kanaler som kan användas av de anställda för att kommunicera sina åsikter till ledningen och lägga fram förslag till förbättringar. Dessa kanaler mellan er ledning och dina anställda kan omfatta medarbetarundersökningar och enkäter för att mäta ert medarbetarengagemang.

Det faller under arbetsgivarens ansvar att skapa och upprätthålla dessa kanaler för att kontinuerligt samla in feedback från sina anställda. Dessutom måste arbetsgivaren vidta faktiska åtgärder baserade på de frågor och åsikter som har lyfts fram. Det räcker därför inte att placera ut en förslagslåda i personalrummet och hoppas på det bästa.

Numera finns det många företag som tillhandahåller bra arbetsvillkor och företag som inte prioriterar sina medarbetare kan snart finna sig utan några anställda alls.

Lyssna till dina anställdas röster

Den feedback som dina anställda ger kan enkelt kvantifieras så länge du är villig att lyssna. Med hjälp av ett rangordningssystem eller viktade frågor kan du mäta och följa företagets framsteg. Fördelarna med att använda digitala feedback kanaler inkluderar bekvämlighet, anonymitet, säkerhet och vikten av att arbeta utifrån mätbara resultat. Tack vare en välutformad standardmall, kan data enkelt behandlas för att sedan redovisas i grafer och diagram, medans frågeformatet fortfarande är tillräckligt flexibelt för att ge utrymme för individuella kommentarer och annan information.

Helst ska ditt företag kontinuerligt utveckla hur ni tillhandahåller och lyssnar på personalens röster. Att göra detta digitalt med en partner som Netigate, erbjuder det bekvämaste sättet för er att förbättras med åren.

Läs mer om innovativa medarbetarundersökningar ifrån Netigate:

Lösningar för Medarbetarundersökningar